Slide background

Πιστοποιητικό αγαμίας γαμπρού (εκδίδεται στην ενορία του γαμπρού και χρειάζονται 2 μάρτυρες με τις ταυτότητές τους και ο γαμπρός με την ταυτότητά του)

Πιστοποιητικό αγαμίας νύφης (εκδίδεται στην ενορία της νύφης και χρειάζονται 2 μάρτυρες με τις ταυτότητές τους και η νύφη με την ταυτότητά της)

Αναγγελία γάμου σε καθημερινή εφημερίδα (εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος με το ίδιο πρόσωπο δεν χρειάζεται)

Ηλεκτρονικό παράβολο μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο.

Δύο (2) μάρτυρες με τις ταυτότητές τους

Το ζευγάρι με τις ταυτότητές του

Διαζευκτήριο (όταν πρόκειται για β΄ ή γ΄ γάμο)

Ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου (όταν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος)

Άδεια παραμονής (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς)

ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ από έγγραφο που αποδεικνύεται ότι ανήκει στους ενδιαφερόμενους.

Τί εἶναι ὁ θρησκευτικός γάμος;

Ὁ Γάμος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι μια ἁπλῆ προσευχή. Ὁ Γάμος, εἶναι μιά δημόσια, ἐπίσημη καί ἑορταστική τελετή πού γίνεται με Σύναξη τῆς Ἐκκλησίας. Στήν τελετή αὐτή παρευρίσκεται καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός σύμφωνα μέ την ὑπόσχεσή του (Ματθ. 18, 20). Ἐπειδή, δέ ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μυστική καί ἀόρατη, γι᾽αὐτό καί ὁ Γάμος λέγεται ἱερό Μυ σ τ ή ρ ι ο . Ὁ Χριστός ὄχι μόνο παρίσταται στό Γάμο, ἀλλά καί Ἐκεῖνος εἶναι πού τελεῖ τό Ἱερό Μυστήριο. Ἡ παρουσία τοῦ Ἱερέα εἶναι συμβολική! Θά ξαφνιαστήκατε, ἀσφαλῶς, ἀκούγοντας, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός παρίσταται καίτελεῖτό Γάμο σας! Καί δικαιολογημένα θά ρωτήσετε: «Εἶναι τόσο σημαντικό τό γεγονός ὁ Γάμος μας, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός νά ἔλθει κοντά μας;» Βέβαια, εἶναι! Ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα, ὡς μιά διαπροσωπική ἑνότητα. Μία «φύση». «Μία σάρκα». Αὐτό σημαίνει, ὅτι ἡ φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας, εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἕνωση καί κοινωνία ἀγάπης, ψυχῆς καί σώματος. Δυστυχῶς, ὅμως, ἕνας «τρίτος» καί ἐχθρικός παράγων, ὁ «διάβολος» μπῆκε ἀπρόσκλητος στή μέση καί ἔσπασε, χώρισε καί διέλυσε το ἀνθρώπινο ζευγάρι, σέ δύο ἀνταγωνιζόμε να καί ἐχθρικά βιολογικά φῦλα. Ἡ διάσπαση τοῦ ἀνθρώπινου ζευγαριοῦ, ἡ πρώτη διάσπαση στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, δέν ἦταν ἁπλῶς συναισθηματική (ἀπουσίααἰσθημάτων), ἀλλά καθαρά ὑπαρξιακή. Πού σημαίνει, ὅτι ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπινου ζευγαριοῦ ἔσχισε τή μία ἀνθρώπινη φύση στά δύο. Τό πρόβλημα, ἑπομένως, τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἦταν καί εἶναι ὑπαρξιακό: τό πῶς δηλαδή, ἡ σχισμένη καί κομμένη στά δύο ἀνθρώπινη φύση θά ἀποκατασταθεῖ καί θά γίνει ξανά μία ψυχοσωματική ἑνότητακαί κοινωνία.

Χρήσιμες Ὁδηγίες γιά τό Γάμο Πρίν τό Ἱερό Μυστήριο

Οἱ μελλόνυμφοι ἐπισκέπτονταιτό Ναό, ὅπου θα τελέσουν τό γάμο τους καί κάνουν τήν προσευχή τους. Στή συνέχεια, πηγαίνουν στό Γραφεῖο τοῦ Ναοῦ καί συνεννοοῦνται μέ τούς Ἱερεῖς, γιά τό χρόνο (ἡμέρα καί ὥρα) τέλεσης τοῦ Μυστηρίου, καθώς καί γιά τά ἀπαραίτητα πιστοποιητικά.

Ἐάν καί οἱ δύο μελλόνυμφοι προέρχονται ἀπό την ἴδια Ἐνορία, τό μόνο πιστοποιητικό πού χρειάζεται εἶναι ἡ δημοσίευση τῆς ἀγγελίας τοῦ γάμου τους σέ ὁποιαδήποτε τοπική ἐφημερίδα. Τά πιστοποιητικά Ἀγαμίας θά ἐκδώσει ἡ ἐνορία σας.

Ἐάν οἱ μελλόνυμφοι προέρχονται ἀπό ἄλλη Ἐνορία, τότε ἐκτός ἀπό τή δημοσίευση, χρειάζεται καί βεβαίωση ἀγαμίας καί γιά τούς δυό, ἀπό τήν Ἐνορία προέλευσής τους.

Ἐάν ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δυό μελλόνυμφοι εἶναι ἀλλοδαποί (Ὀρθόδοξοι ἤ ἑτερόδοξοι), χρειάζεται πιστοποιητικό ἀγαμίας. Τά ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει ἀπαραίτητανά συνοδεύονται μέ ἐπίσημη μετάφραση στα ἑλληνικά ἀπό ἁρμόδια δημόσια ὑπηρεσία. Τά παραπάνω δικαιολογητικά δέν γίνονται δεκτά, ἐάν ὁ ἀλλοδαπός δεν βρίσκεται νόμιμα στήνἙλλάδα.

Σέ περίπτωση διαζυγίου ἤ χηρείας, ὁ ἐρχόμενος σε δεύτερο γάμο, πρέπει νά προσκομίσει τό πρωτότυπο διαζευκτήριο (γιά χρήση γάμου) ἤ τό πιστοποιητικό θανάτου ἀντίστοιχα.

Γιά τήν ἔκδοση τῆς ἄδειας γάμου σύμφωνα μέ τον Νόμο ἀπαιτεῖται παράβολο χαρτοσήμου, ἀπό ὁποιοδήποτε δημόσιο ταμεῖο.

Κατά τήν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου

Γάμος μεταξύ ὀρθοδόξων καί ἀλλοθρήσκων (Ἑβραίων, μουσουλμάνων κ.λπ.) δέν ἱερουργεῖται.

Γάμος μεταξύ ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ καί χριστιανοῦ ἑτεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικοῦ ἤ Προτεστάντη) γίνεται (μικτός γάμος).

Τήν «καλή ὥρα» τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, να προσέλθετε στό Ναό ἐγκαίρως (ἰδίως ἡ νύφη!) διότι ὁποιαδήποτε καθυστέρηση δημιουργεῖ μεγάλη ἀνωμαλία στό Πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ ἰδίως ὅταν ἀκολουθοῦν και ἄλλα μυστήρια.

Μετά τό γάμο, ὁ Ἱερεύς θά σᾶς χορηγήσει τό Πιστοποιητικό τελέσεως γάμου, τό ὁποῖο πρέπει νάτό καταθέσετε στό Ληξιαρχεῖο, μέσα σέ ἕνα μῆνα τό ἀργότερο.

Συστῆστε στόν διακοσμητή καί τόν φωτογράφο να ἐνεργοῦνμέ διακριτικότητα καί σεβασμό πρόςτό Μυστήριο καί νά μή γίνονται ἐνοχλητικοί.

Πρῶτοι οἱ νεόνυμφοι ὀφείλουννά δείχνουν εὐλάβεια στήν ἱερότητα τῶν στιγμῶν καί νά συμμετέχουν με προσοχή στά τελούμενα καί τά λεγόμενα. Εἰδικότερα ἡ νύφη, σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρός τό ἱερό Μυστήριο τό νυφικό πού θά ἐπιλέξει γιά τό γάμο της πρέπει νά εἶναι σεμνό.

Λίγα λόγια γιά τό Ἱερό Μυστήριο

Ἡ Ἀκολουθίατοῦ Γάμου δένεἶναιμιάἁπλή (ἰδιωτική) προσευχή τῶν μελλονύμφων, ἀλλάἕναἹερό Μυστήριο, μιά ἐπίσημη δηλαδή Σύναξη τῆς Ἐκκλησίας, στην ὁποία παρίσταται ἀοράτως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσή Του (Ματθαίου, ιη’ 20).

Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου χορηγεῖ στό ζευγάρι τη θεϊκή χάρη καί ἐνέργεια πού τούς ἑνώνει σέ μιά ψυχοσωματική ἑνότητα καί κοινωνία.

Τά χρυσά δακτυλίδια συμβολίζουν τήν ἕνωσή τους, ἀλλά καί τήν ὑπόσχεση (Ἀρραβώνα) τοῦ Χριστοῦ ὅτι θά τούς χαρίσει καί τήναἰώνια ἕνωση καί κοινωνία μαζί του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἕνωση («ἅρμοσις») τῶν χεριῶν τῶν Νυμφευομένων συμβολίζει τή συμφιλίωση καί τήν ἑνότητά τους στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Μέτά στέφανα, ἀμείβονται οἱ νυμφευόμενοι για τούς μέχρι τή στιγμή ἐκείνη ἀγῶνες τους καί ἐνισχύονται νά τούς συνεχίσουν ὥσπου ὁ «ἀγωνοθέτης Χριστός τους ἀποδώσει τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον» ( Α’ Πέτρ. ε’ 4).

Ὁ κυκλικός χορός τοῦ Ἡσαΐα συμβολίζει τή χαρά τῶν Νυμφευομένων γιά τήν ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, καθώς καί τήν αἰώνια διάσταση τῆς ἐν Χριστῳ ζωῆς.

Τά ζαχαρωμένα ἀμύγδαλα, (κουφέτα-μπουμπουιέρες) συμβολίζουν τήνἀφθονίατῶνἀγαθῶν πού εὔχεται ἡ Ἐκκλησίαγιά τούς Νεονύμφους.

Τό «κοινό Ποτήριο» συμβολίζει τήνἀμοιβαιότητατῶννεονύμφωνστίς χαρές καίτίς λύπες τῆςζωῆς.

Πλαισίωση ζωῆς

Ὁ Γάμος εἶναι ἕνας δρόμος καί ἕνα ταξίδι. Εἶναι ὁ δρόμος πού ἐπέλεξαννά βαδίσουν οἱ δύο σύζυγοι. Και ἕνα ταξίδι πού τέρμα του ἔχειτό λιμάνι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ δρόμος ὅμως τῆς ζωῆς γιά τούς συζύγους, εἶναι μακρύς καί ἡ πορεία δύσκολη καί κοπιαστική. Γι᾽αὐτό μεγάλη σημασία γιά τήν ἔγγαμη ζωή ἔχει ἡ συντροφιά καί ἡ συνοδοιπορία. Αὐτό σημαίνει, οἱ σύζυγοι νάμή μένουν ποτέ μόνοι. Νά βαδίζουν τό δρόμο τῆςζωῆς μαζί μέἄλλους. Μέ πρόσωπα πού τάἐμπιστεύονταικαίτάἀγαποῦν.

Γιά τό μεγάλο ταξείδι τῆς ζωῆς, ἐπίσης, πρέπει κανείς νά ἐπιλέγει τό μοναδικό πλοῖο πού διασχίζει τόν ὠκεανό τοῦ κόσμου καί τερματίζει στό οὐράνιο λιμάνι. Κι᾽αὐτό εἶναι τό ὑπερωκεάνειο «Ἐκκλησία». Μέτό μυστήριο τοῦ Γάμου, οἱ νεόνυμφοι ἀποκτοῦν ἤδη τά εἰσιτήρια, γιά το μεγάλο ταξείδι τῆς ζωῆς. Ἀπ’ αὐτούς δέν χρειάζεται τίποτε ἄλλο παρά νά ἀπολαμβάνουν τό ταξείδι μαζί μέ τους ἄλλους συνταξιδιῶτες, ἔχοντας ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Κυβερνήτη τους: τόν Χριστό!

Ὁ Παράνυμφος (Κουμπάρος)

Ἀρχαῖο ἔθιμο ἐπιβάλλει τήν παρουσία στό γάμο ἑνός φίλου τοῦ Νυμφίου. Ὁ ρόλος του εἶναι νά προετοιμάσει τή γαμήλια τελετή καίνά χρησιμεύει ὡς σύνδεσμος μεταξύ τῶν Νυμφευμένων. Στήν Κ. Διαθήκη, ὁ Ἰωάννης Βαπτιστής, χαρακτηρίζει τόν ἑαυτό του «φίλον τοῦ Νυμφίου» διότι προετοίμαζε τούς ἀνθρώπους νά ὑποδεχθοῦν τον Χριστό ( Ἰω. γ’ 29). Στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὁ Παράνυμφος ἐκπροσωπεῖ τήν ἐκκλησιαστική Κοινότητα καί μέ τήν παρουσία του στό Γάμο, ἀφενός ὑποδέχεται τό νέο ζευγάρι και ἀφετέρου παρέχει τήν ἐγγύηση τῆς Κοινότητος ὅτι θα συμπαρασταθεῖ στή καινούρια ζωή τους. Γι’ αὐτό, ὁ Παράνυμφος πρέπει νά εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος.

Ἡ προβληματική τῆς συζυγίας

Οἱ χριστιανοί πού κάνουν τό Γάμο τους στήν Ἐκκλησία καί παίρνουν τή θεϊκή Χάρη καί δύναμη, δέν παύουν να εἶναι ἄνθρωποι. Τό μυστήριο τοῦ Γάμου δέν τούς μεταμορφώνει σέἀγγέλους! Τούς προσφέρει, ὅμως, τή θεϊκή Χάρη, ὡς πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο πρός ἀξιοποίηση. Τή δωρεά αὐτή ἀποδέχονται καί ἐπικυρώνουν μέ την ὑπογραφή τους στό ἱερό συμβόλαιο τοῦ Γάμου, οἱ συμβαλλόμενοι: ὁ γαμπρός, ἡ νύφη καί ὁ Χριστός. Ἐκεῖνο, πού χρειάζεται, ἑπομένως, ἀπό τούς νεονύμφους καί συζύγους εἶναι νά προσπαθοῦν καί να ἀγωνίζονται, γιά νά κατακτοῦν μέρα μέτή μέρα καί βῆμα πρός βῆμα, τήν ἑνότητα τῆς ἀγάπης μεταξύ τους, μέσα σε ἕνα κόσμο βαθιά διηρημένο καί κομματιασμένο.

Ὄχι κατασπατάληση τοῦ χαρίσματος

Καί ἕνα τόνο χρυσάφι ἄν εἶχε χαρίσει κανείς στό νιόπαντρο ζευγάρι, ἡ ἀξία τῆς δωρεᾶς αὐτῆς θά κρινόταν ἀπό τόν τρόπο διαχείρισης καί ἀξιοποίησής της. Διότι, σε περίπτωση κακῆς χρήσης καί κατασπατάλησης τῆς τεράστιας αὐτῆς περιουσίας, οἱ σύζυγοι, ἀργά ἤ γρήγορα, θα κατέληγαν ὁπωσδήποτε στήν τέλεια φτώχεια. Ἀντίθετα, ἀξιοποιώντας μέ σύνεση καί μεθοδικότητα τό πολύτιμο δῶρο, θά μποροῦσαν νά πετύχουν μέτό παραπάνω ὅλους τούς μεγάλους καί ὡραίους στόχους τῆς ζωῆς τους. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό πολύτιμο δῶρο τῆς θεϊκῆς Χάρης πού χορηγεῖ ὁ Χριστός στούς νεονύμφους, μέ το μυστήριο τοῦ Γάμου. Ἄν τό κατασπαταλήσουν μέ μια ἀπερίσκεπτη καί ἀκατάσταστη ζωή, θά ἔλθει σύντομα ἡ στιγμή πού θά νιώσουν ἀπογυμνωμένοι ἀπό τή θεϊκή δωρεά. Καί τότε εἶναι πού θά ἀρχίσουν ξανά τά ἀρχέγονα προβλήματα τῆς διένεξης καί τῆς δυσαρμονίας μεταξύ τους, πού ὁδηγοῦν συνήθως στό δράμα τῆς ἀποξένωσης καί τοῦ χωρισμοῦ.

Τί προσφέρει ὁ Γάμος;

Μετά τόν τραγικό χωρισμό τοῦ πρώτου ἀνθρώπινου ζευγαριοῦ, καίγιά πολλά-πολλά χρόνια –αἰῶνες– οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες ἀνταγωνίζονταν καί ἀντιμάχονταν μεταξύ τους, χωρίς νάμπορεῖ κανείς νά τούς συμφιλιώσει καί να τούς ἑνώσει. Πράγμα πού συνεχίζεται, μέχρι σήμερα. Διότι οὔτε ἡ φιλοσοφία, οὔτε ἡ ψυχολογία, οὔτε ὁ ἔρωτας, οὔτε τό σέξ μποροῦν νά ἑνώσουν τά «διεστῶτα». Ἀνάμεσα στον ἄνδρα καί τή γυναίκα τό «χάσμα» παραμένει μέγα! Ὁ Γάμος, ὡς μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, προσφέρει στο ἀνθρώπινο ζευγάρι, ὅ,τι κανείς ἄλλος δέν μπορεῖνά προσφέρει: τή θεϊκή δύναμη τοῦ Χριστοῦ πού συμφιλιώνει και ἑνώνει ξανά τά «διηρημένα εἰςἕν». Ἡ σημασία, ἑπομένως, τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου ἔγκειταιστό γεγονός, ὅτι δεν εὔχεται ἁπλῶς, δέν δίνει εὔκολες συμβουλές γιά ἑνότητα καί ἀγάπη, ἀλλά χορηγεῖ τή θεϊκή Χάρη τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ μόνη δύναμη, πού σάν οὐράνια «κόλλα», ἐπανασυγκολλεῖ καί ξανασυνδέει τή διηρημένη καί διχασμένη διαπροσωπική ἀνθρώπινη φύση.

Τά χρυσά δαχτυλίδια

Βασικό στοιχεῖο τῆς τελετῆς τοῦ Γάμου εἶναιτά χρυσά δαχτυλίδια πού φοροῦν οἱ νεόνυμφοι. Τί νόημα ἔχουν; Τά χρυσά δακτυλίδια συμβολίζουν τήν οὐράνια καί θεϊκή Χάρη καί δύναμη τοῦ Χριστοῦ πού τούς χαρίζει τό ἱερό Μυστήριο καί ἡ ὁποία τούς ἑνώνει «εἰς σάρκα μίαν». Τό πολύτιμο αὐτό δῶρο οἱ νεόνυμφοι πρέπει νά διαφυλάξουν «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ». Γιά νά τό πετύχουν, ὅμως, αὐτό, πρέπει νά συνεχίσουν νά εἶναι δεμένοι καί ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό καί τή θεϊκή του Χάρη καί δύναμη.


Πότε και πού δεν τελούνται γάμοι

1. Την Μεγάλη Τεσσαρακοστή (από την Κυριακή της Τυρινής μέχρι της Κυριακής του Πάσχα).

2. Από 1 έως και 14 Αυγούστου, στις 29 Αυγούστου.

3. Την 14η Σεπτεμβρίου.

4. Από 18 έως και 24 Δεκεμβρίου.

5. Τετάρτη και Παρασκευή (εκτός του Αγίου Δωδεκαημέρου [από 26/12 έως και 04/01], της Α΄ εβδομάδος του Τριωδίου, της Διακαινησίμου και της εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή).

6. Τις ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, και των Θεοφανίων, λόγω του ότι τα εορταζόμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών. (Εξαίρεση γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους, όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενών ή μελλονύμφων).

7. Την παραμονή των Θεοφανίων (5/1).

 Με την υπ' αριθμ. 1/80/12-02-2019 Εκύκλιο του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου Γ', απογορεύεται η τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου εντός Μοναστηρίων.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Μάνης Back To Top