Slide background

IM21LOGO

Η Ιερά Μητρόπολις Μάνης προκηρύσσει ἐπαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση ενός διαμερίσματος, 102,00 τ.μ., τρίτου (Γ’) επάνω του ισογείου ορόφου με ΚΑΕΚ 050092222003/0/12 που βρίσκεται επί της οδού Φυλής, αρ. 262, της πόλεως των Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής με τιμή εκκίνησης το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της προκήρυξης, είτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως: www.im-manis.gr, είτε επικοινωνώντας με τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (τηλέφωνο επικοινωνίας 27330-22214(εσωτ.4),email:Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τό ΝΠΔΔ τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Μάνης, ἔχοντας ὑπόψιν τίς ὑπ’ ἀριθμ. 159/12-03-2024, 250/24-04-2024, 298/24-05-2024 καί 341/17-06-2024 ἀποφάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης, τίς διατάξεις τοῦ Νόμου 590/77, τήν ὑπ’ ἀριθμ. 3/1969 κανονιστική διάταξη «Περί ὅρων καί τρόπου ἐκποιήσεως Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκινήτων καί κινητῶν», προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό γιά τήν πώληση ἑνός διαμερίσματος, 102,00 τ.μ., τρίτου (Γ’) ἐπάνω τοῦ ἰσογείου ὀρόφου πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Φυλῆς, ἀρ. 262, με ΚΑΕΚ 050092222003/0/12, τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς.

Περιῆλθε δέ στήν πλήρη κυριότητα, νομή καί κατοχή τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μάνης κατά πλῆρες δικαίωμα δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 8140/16-7-1999 δημόσιας διαθήκης τῆς Μαρίας Κασιμάτη, κατοίκου Ἀθηνῶν, πού ἀπεβίωσε στίς 7-4-2004. Συντάχθηκε από το Συμβολαιογράφο Αθηνών Νικόλαο Σταθάκη καί δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέ τό υπ’ αριθμ. 4502/1-10-2004 πρακτικό συνεδρίασής του.

Ὁ διαγωνισμός θά γίνει μέ γραπτές προσφορές σέ κλειστούς φακέλους. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά καταθέσουν γραπτή προσφορά σέ κλειστό φάκελο στήν ἔδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στό Γύθειο Λακωνίας, ὁδ. Τζανήμπεη Γρηγοράκη, ΤΚ 23200, (τηλέφωνο ἐπικοινωνίας 27330-22214 (εσωτ.4), πληροφορίες: Καλαποθαράκος Πέτρος, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε ταχυδρομικῶς στην ως άνω διεύθυνση της Ι. Μητροπόλεως τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 05 Ἰουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή, είτε αὐτοπροσώπως στά γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης τουλάχιστον μισή ώρα πριν την διεξαγωγή του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ήτοι την 9ην Ἰουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 12:30. Ἡ τιμή ἐκκίνησης ορίζεται στίς ενενήντα χιλιάδες εὐρώ (90.000,00 εὐρώ). Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά λάβουν γνώση τῶν ὅρων τῆς προκήρυξης, εἴτε ἐπισκεπτόμενοι τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως www.im-manis.gr, εἴτε ἐπικοινωνῶντας μέ τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

     Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθεῖ μέ τούς κάτωθι ὄρους καί προϋποθέσεις:

1. Ὁ διαγωνισμός θά διεξαχθεῖ στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης ἐνώπιον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν συνεδρίαση αυτού την Τρίτη 09 Ἰουλίου 2024 και ώρα 13:00.

2. Οἱ προσφορές ὑποβάλλονται γραπτώς σε κλειστό φάκελο πρός τό Μητροπολιτικό Συμβούλιον, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ιερά Μητρόπολις Μάνης, Τζανήμπεη Γρηγοράκη, 23200 Γύθειο Λακωνίας, τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 05 Ἰουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ι.Μητροπόλεως κατα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο 10:00 π.μ. – 12η μεσημβρινή, από τήν ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, ήτοι 17ην Ἰουνίου 2024 μέχρι τουλάχιστον μισή ωρα πριν την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι 09 Ἰουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 12:30.

3. Οἱ προσφορές διατυπώνονται ἐγγράφως μέ ὁλόγραφη ἀναγραφή τοῦ προσφερόμενου τιμήματος, ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ἀνώτερη τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως. Μετά τό ἄνοιγμα τῶν προσφορῶν καί τήν καταγραφή τους στά πρακτικά ὑφίσταται δυνατότητα βελτιώσεως προφορικά καί κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει νά εἶναι ἀνώτερη τῆς ἀμέσως προηγουμένης κατά ποσό ἴσο πρός 3% τουλάχιστον τῆς προηγούμενης ανώτερης τιμής.

4. Προσφορά γιά λογαριασμό ἄλλου προσώπου δέν ἀποκλείεται, ἀρκεῖ νά παραδίδεται ἀπό τόν ἐμφανιζόμενο καί σχετικό πληρεξούσιο ἰδιωτικό ἔγγραφο με νόμιμη θεώρηση τῆς γνησιότητας τῆς ὑπογραφῆς, κατά τήν κατάθεση τῆς προσφορᾶς, εἰδάλλως θεωρεῖται ἀμάχητα ὁ συμμετέχων ὡς πλειοδότης καί ἀτομικῶς γιά τόν ἑαυτόν του. Γιά τά νομικά πρόσωπα καί τίς ἑταιρεῖες τό πληρεξούσιο ἰδιωτικό ἔγγραφο ὑπογράφεται ἀπό τόν νόμιμο ἐκπρόσωπο τοῦ νομικοῦ προσώπου ἤ τῆς ἑταιρείας, για την ταυτοποίηση του οποίου απαιτείται προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού αναλυτικής εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

5. Ὁ διαγωνισμός διεξάγεται καί περατώνεται χωρίς διακοπή ἐντός τοῦ καθοριζομένου ἀπό τήν διακήρυξη χρόνου. Γιά τήν διενέργειά του συντάσσεται πρακτικό, τό ὁποῖο, μετά τήν λήξη τοῦ διαγωνισμοῦ καί τήν ἀνακήρυξη τοῦ τελευταίου πλειοδότη, ὑπογράφεται ἀπό τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί ἀπό τόν τελευταῖο πλειοδότη. Παράταση τοῦ καθορισμένου χρόνου λήξεως τοῦ διαγωνισμοῦ ἐπιτρέπεται ἐφ’ ὅσον συνεχίζονται οἱ προσφορές. Κατόπιν λήξεως τοῦ διαγωνισμοῦ καμιά προσφορά δέν γίνεται δεκτή.

6. Τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου μετά τό τέλος τοῦ διαγωνισμοῦ συντάσσουν ἔκθεση, διά τῆς ὁποίας ἐκφέρουν τήν γνώμη τους γιά τό σύμφορον ἤ ὄχι τῆς προσφορᾶς τοῦ πλειοδότη καί προτείνουν τήν κατακύρωση ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας.

7. Στόν διαγωνισμό, οἱ οἰκονομικές προσφορές πρέπει νά περιέχονται σέ σφραγισμένους φακέλους, να κατατίθενται ενώπιον τού Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἐντός τοῦ ὁριζομένου ἀπό τήν διακήρυξη χρονικού διαστήματος. Οἱ προσφορές ὑποχρεωτικά ἀναγράφουν τό ὀνοματεπώνυμο, ἐπωνυμία, τηλέφωνο διεύθυνση τοῦ προσφέροντος, τό προσφερόμενο τίμημα ὁλογράφως καί ἀριθμητικῶς καί πρέπει να εἶναι ὑπογεγραμμένες ὑπό τόν ὑποψήφιο. Μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς καταθέσεως τῶν ἔγγραφων προσφορῶν καί τόν ἔλεγχο τῶν νομιμοποιητικῶν καί λοιπῶν δικαιολογητικῶν ἐγγράφων, τα οποία είναι τα εξής: 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, 2. Φορολογική ενημερότητα, 3. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής απο το Δήμο Αθηναίων, 4. Τραπεζική επιταγή, ως εγγυητική, ίση με το 5% της τιμής εκκίνησης, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 ευρώ), στην οποία θα γίνεται αναφορά ότι πρόκειται για συμμετοχή στη δημοπρασία, τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ἀποσφραγίζουν τούς φακέλους τῶν οἰκονομικῶν προσφορῶν καί συντάσσουν πρακτικό πού περιέχει τά ὀνόματα τῶν προσφερόντων καί τά ἀντίστοιχα προσφερόμενα ποσά.

8. Ὁ διαγωνισμός συνεχίζεται μέ τήν ὑποβολή προφορικῶν προσφορῶν κατά τά προβλεπόμενα. Γιά τήν διενέργεια τῶν προφορικῶν πλειοδοσιῶν συντάσσεται πρακτικό, τηρεῖται δέ ἡ διαδικασία τῶν τελευταίων περιόδων τῆς προηγούμενης παραγράφου.

9. Γιά τήν κατακύρωση τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ διαγωνισμοῦ ἀποφασίζει, κατ’ ἐλεύθερη κρίση, τό διοικοῦν τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὄργανο.

10. Σε κάθε δέ περίπτωση ἡ ἔγκριση ἤ ὄχι τοῦ ἀποτελέσματος μπορεῖ νά γίνει ἐντός προθεσμίας ἑνός (1) μῆνα ἀπό τήν διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ.

11. Σε περίπτωση ἀρνήσεως τοῦ τελευταίου πλειοδότη νά ὑπογράψει τό πρακτικό διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἤ εαν ἐντός ἑνός μῆνα δέν συνταχθεῖ το πωλητήριο συμβόλαιο ἤ ἀρνηθεῖ νά ὑπογράψει τό πωλητήριο συμβόλαιο ἤ νά καταβάλει τά ἔξοδα ἤ τό τίμημα, τό δέ ἀκίνητο ἐπαναδημοπρατεῖται σέ βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότη, ἐπιφυλασομένου τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νομικοῦ προσώπου νά ἐπιδιώξει τήν ἀποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικῆς ἤ ἀποθετικῆς ζημίας.

12. Κατά τήν περίπτωση τῆς ἀνωτέρω παραγράφου, ἀντί ἐπαναλήψεως τοῦ διαγωνισμοῦ, μπορεῖ νά κληθεῖ ὁ δεύτερος πλειοδότης ἐάν θέλει, μέ τήν τιμή τῆς προσφορᾶς του.

13. Ὁ κατά τά ὡς ἄνω ἐπαναληπτικός διαγωνισμός σέ βάρος τοῦ τελευταίου πλειοδότη διενεργεῖται ἐντός εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας διεξαγωγῆς τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ, καί στήν περίπτωση τῆς ἀρνήσεως ὑπογραφῆς τοῦ πρακτικοῦ διενεργείας αὐτοῦ ἤ ἀπό τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ὑπογραφῆς τοῦ πωλητηρίου.

14. Κατά τόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό δέν δικαιοῦται νά λάβει μέρος ὁ τελευταῖος πλειοδότης σέ βάρος τοῦ ὁποίου γίνεται ἡ ἐπαναδημοπράτηση. Κατά τά λοιπά ἰσχύουν οἱ ὅροι τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ.

15. Ὡς τιμή ἐκκίνησης στόν ἐπαναληπτικό διαγωνισμό ὁρίζεται ἡ ἴδια τῆς προηγουμένης δημοπρασίας.

16. Σέ περίπτωση ἀγόνου δημοπρασίας διενεργεῖται ἐπαναληπτικός διαγωνισμός, ὁ ὁποῖος θά προκηρυχτεῖ μέ περιληπτική διακήρυξη ἀναφερόμενη στούς ὄρους τῆς ἀρχικῆς, ἐντός τριάντα (30) ἡμερῶν ἀπό τήν δημοσίευση τῆς περιληπτικῆς διακήρυξης καί θά διεξαχθεῖ κατά τήν ἴδια διαδικασία τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ.

17. Σε περίπτωση, πού ὁ ἐπαναληπτικός διαγωνισμός ἀποβεῖ ἄγονος, διά ἀποφάσεως τοῦ διοικοῦντος τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ὀργάνου μπορεῖ νά ἀποφασιστεῖ ἡ προκήρυξη νέου διαγωνισμοῦ ἀκόμη καί μέ διαφορετικούς πλέον ὄρους καί μέ μείωση τῆς τιμῆς κατά 10% ἐπί τῆς τιμῆς τοῦ ἀρχικοῦ διαγωνισμοῦ.

18. Ἡ ἐξόφληση τοῦ τιμήματος θά γίνει μέ ἐφ’ ἅπαξ καταβολή κατά τήν ἡμέρα ὑπογραφῆς τοῦ πωλητηρίου συμβολαίου καί πρίν τήν ὑπογραφή του.

19. Ὁ φόρος μεταβιβάσεως, τά τέλη χαρτοσήμου καί ὅλοι οἱ ἕτεροι συναφεῖς φόροι καί τέλη, τά συμβολαιογραφικά δικαιώματα, δικηγορικές ἀμοιβές, δικαιώματα Ταμείου νομικῶν, δικαιώματα δικηγορικῶν συλλόγων καί ὁποιοδήποτε ἄλλο ἔξοδο (πχ δημοσιεύσεως, ἐκτίμησης ἀκινήτου, βεβαίωσης περί μή ὕπαρξης αὐθαιρέτων, πιστοποιητικό ἐνεργειακῆς ἀπόδοσης) ἀκόμη καί ἐάν δέν ἀναφέρεται, ὅπως καί τά ἔξοδα μεταγραφῆς βαρύνουν πάντοτε καί ἀνεξαρτήτως ὕψους τόν ἀγοραστή.

20. Κατόπιν τῆς κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας, γνωστοποιεῖται ἀμέσως πρός τόν πλειοδότη ἡ ἀπόφαση κατακυρώσεως καί καλεῖται ἀμελλητί ἐγγράφως νά προσέλθει ἐντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ἡμερῶν γιά τήν παραλαβή τοῦ χρηματικοῦ καταλόγου ἐξοφλήσεως τοῦ τιμήματος καί ἑτοιμασία τοῦ πωλητηρίου συμβολαίου καί ἐντός προθεσμίας τό ἀργότερο τριάντα (30) ἡμερῶν νά ὑπογράψει τό σχετικό πωλητήριο συμβόλαιο. Διαφορετικά θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος της δημοπρασίας και θα καταπίπτει η εγγυητική υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης. Στην περίπτωση αυτή θα κληθεί ο δεύτερος πλειοδότης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

21. Τό πωλητήριο συμβόλαιο συντάσσεται από συμβολαιογράφο της επιλογής του Νομικού Προσώπου που διενεργεί τον παρόντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, ήτοι της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης καί ὑπογράφεται ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ή άλλου τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως αυτού υπό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Η σύμβαση πωλήσεως θεωρεῖται ὁριστικά τελειωμένη ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου καί ἀπό τοῦ χρόνου αὐτοῦ μετατίθεται ὁ κίνδυνος ἀλλά καί μεταβιβάζονται τα ὀφέλη τοῦ πράγματος πρός τόν ἀγοραστή.

22. Το τίμημα καταβάλλεται ὁλόκληρο πρό τῆς ὑπογραφῆς τοῦ συμβολαίου μεταβιβάσεως καί μετά τήν καταβολή τοῦ τιμήματος καί τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου ἐπιστρέφεται τό ποσό τῆς ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς γιά τήν συμμετοχή στό διαγωνισμό.

23. Τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἀπό τήν ὑπογραφή τοῦ συμβολαίου πωλήσεως δέν εὐθύνεται σέ καμία ἀπολύτως περίπτωση γιά πραγματικά καί νομικά ἐλαττώματα τοῦ πωληθέντος ἀκινήτου ἤ διά ἐπ’ αὐτοῦ ὑπάρχοντα βάρη καί δουλεῖες. Μόνο με την συμμετοχή στόν διαγωνισμό τεκμαίρεται ἀμάχητα ὅτι ὁ προσφέρων ἔχει λάβει γνώση ὑπ’ εὐθύνη του καί ἔχει ἐξετάσει τούς τίτλους ἰδιοκτησίας τοῦ ἀκινήτου ὡς καί τήν πραγματική κατάσταση τοῦ ἀκινήτου.

24. Σε περίπτωση ἐκνικήσεως ἐπιστρέφεται τό καταβληθέν τίμημα ἄτοκα καί στήν περίπτωση μερικῆς ἐκνικήσεως ἐπιστρέφεται στόν ἀγοραστή ἀνάλογο ποσό, τό ὁποῖο καθορίζεται ἀπό τό ὄργανο πού διοικεῖ τό ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

25. Ἡ δημοπρασία ἀκυρώνεται ἀμέσως χωρίς τήν παραμικρή ζημία γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη καί ἐπαναλαμβάνεται αὐτοδικαίως στίς ἐξῆς περιπτώσεις: α) ὅταν δέν παρουσιασθεῖ πλειοδότης, β) ὅταν ματαιωθεῖ ἐλλείψει ἐπιτροπῆς, γ) ὅταν τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς κρίνεται μή ἱκανοποιητικό ἀπό τό Μ.Σ. δ) ἐάν μέ τό πέρας τῆς δημοπρασίας ὁ πλειοδότης ἀρνηθεῖ νά ὑπογράψει τά πρακτικά, ε) ἐάν δέν προσέλθει στήν σύναψη τοῦ πωλητηρίου συμβολαίου καί σύμφωνα μέ τούς ὄρους τῆς παρούσης διακήρυξης, στ) ἐάν ζητήσει μεταβολή ἔστω καί ἑνός ἑκάστου ὅρου αὐτῶν πού ἀναφέρονται στήν διακήρυξη καί στήν συγγραφή ὑποχρεώσεων καί ἰδίως ὡς πρός τούς ὄρους πώλησης τοῦ ἀκίνητου, ζ) ὅταν τήν κρίνει ἀκυρωτέα ὡς ἀσύμφορη τό Μ.Σ. ἤ ὁ Μητροπολίτης και η) ὅταν προκύψει παράβαση τῶν οὐσιωδῶν τύπων καί τῶν ὅρων τῆς παρούσης διακήρυξης καί τῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

26. Κάθε διαφορά πού θά προκύψει ἀπό τήν ἑρμηνεία καί ἐφαρμογή τῶν ὅρων τῆς παρούσης, ὑπάγεται στήν ἁρμοδιότητα τῶν Δικαστηρίων της χωρικής περιφέρειας του ακινήτου . Ὅλοι οἱ ὅροι τῆς παρούσης διακήρυξης θεωροῦνται οὐσιώδεις. Ὁποιαδήποτε τροποποίηση θά ἀποδεικνύεται μόνο ἐγγράφως ἀποκλειομένου κάθε ἄλλου ἀποδεικτικοῦ μέσου ὡς καί αὐτοῦ τοῦ ὅρκου.

27. Ὁποιαδήποτε παρατυπία τῆς δημοπρασίας δέν παράγει κανένα δικαίωμα ὑπέρ τοῦ πλειοδότη.

28. Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες ἤ ἀντίγραφο τῆς διακήρυξης, θά ἀπευθύνονται στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως.

29. Η παροῦσα διακήρυξη θά δημοσιευτεῖ περιλήψει αὐτῆς στη Χρυσή Ευκαιρία καί τό σῶμα αὐτῆς πρό τῆς ἡμερομηνίας διενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης.

30. Το Συμβούλιο ἐξουσιοδοτεῖ τόν Πρόεδρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου ή τόν αναπληρωτή του πανοσ. αρχιμ. π. Συμεών Λαμπρινάκο νά προβεῖ σέ κάθε ἄλλη ἀπαιτούμενη ἐνέργεια γιά τήν διενέργεια τοῦ πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ.
 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Μάνης Back To Top