Slide background
 1. Ἡ νομική ζωή κατά τούς τρεῖς τελευταίους αἰῶνες τοῦ Βυζαντίου (Ἀνάτυπον), 1981.
 2. Συλλεκτικά ἔργα Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 18ου αἰ., 1984.
 3. Οἱ ἱεροί ναοί κατά τό Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικό Δίκαιο (Ἀνάτυπον), 1985.
 4. Ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος, 1986.
 5. Ἡ ἀναγνώριση τῶν ἁγίων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (Ανάτυπον), 1987.
 6. Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας κατά τόν ΙΓ' – ΙΔ' αἰῶνα στό Βυζάντιο (1261-1347), 1987.
 7. Le «bien commun» c' est la «theosis de l' homme», 1988.
 8. Du soulѐvement contre la domination Turque (1821) à la presidence de Capodistrias (1827-1833), 1988.
 9. Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ προσηλυτισμοῦ κατά τήν ἑλληνική νομοθεσία, 1988.
 10. Les sept Consiles Oecuménique et leur oeuvre canonique, 1988.
 11. Figures saintes, 1989.
 12. Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς (Ἀνάτυπον), 1990.
 13. L' Eglise Orthodoxe en Grѐce, 1991.
 14. Ἡ ἐξουσία τῆς ἀγάπης (σχετικά μέ τό πρόβλημα τοῦ δικαίου καί τῆς χάριτος), μετάφραση (1992).
 15. L’ application de la justice et la spiritualité Orthodoxe, 1995.
 16. Μοναστικά κέντρα στή σύγχρονη Ἑλλάδα (1993).
 17. Ἀπό τό «καταρτίζεσθε» στό διορθόδοξο ἄνοιγμα (1996).
 18. Cyrille et St. Méthode et l' evangélisation de l' Europe Orientale, 1996.
 19. Τό εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι καί τό μήνυμα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, 1996.
 20. Ἰ. Χρυσόστομος, ὁ μύστης τῆς Θ. Εὐχαριστίας, 1998.
 21. Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος, ὑμνητής τῆς ἱερωσύνης, 1999.
 22. Κανονικοῦ Δικαίου Μελετήματα, A' τεῦχος 1999, Β’, 2008.
 23. Διορθόδοξα καί Διεκκλησιαστικά θέματα, 2000.
 24. Τό «κατ' ἀκρίβειαν» βάπτισμα καί οἱ ἐξ αὐτοῦ παρεκκλίσεις, 2001.
 25. Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, 2002.
 26. Ἅγιοι καί ἐπαγγέλματα, 2002.
 27. Ἡ Ἁγία Γραφή, πάντα ἐπίκαιρη, 2003.
 28. «Πάτερ ἡμῶν» ἑρμηνευτικές προσεγγίσεις, 2004 (α’ ἔκδ.), 2019 (β’ ἔκδ) (ἐπίσης ἔκδοση εἰς Γαλλική καί Γερμανική γλῶσσα).
 29. Οἱ Χριστιανικές ρίζες τῆς Εὐρώπης, 2004.
 30. «Τό πλανώμενον πρόβατον ἐπαναγαγεῖν», ἤτοι σχόλια στόν 102 κανόνα τῆς Πενθέκτης (Ἀνάτυπον), 2004.
 31. Ἐρωτήσεις καί ἀποκρίσεις γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας, 2005.
 32. La prassi della comunione frequente secondo l' insegnamento di Nicola Cabasilas, 2006.
 33. Ἰησοῦς Χριστός, τό γλυκύτατον ὄνομα, 2006.
 34. Οἱ ἱεροί κανόνες Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας, 2006.
 35. Οἱ Ἱεροκήρυκες τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, 2007.
 36. «Φωνή Κυρίου», Κηρύγματα στά Ἀποστολικά Ἀναγνώσματα, 2007.
 37. Ὀρθοδοξία καί Εὐρώπη, 2008.
 38. Λόγοι δύο, εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Παρασκευήν καί εἰς τήν λαμπροφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, 2008.
 39. Σύγχρονες πνευματικές μορφές, 2009.
 40. Πνευματική ἁλιεία (δοκίμια), 2012.
 41. Παῦλος, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, 2012.
 42. Ἅγιες μορφές τῶν Ἀθηνῶν, 2014.
 43. Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Κουτῆς ὁ ἐκ Φουρνᾶ Εὐρυτανίας καλός Σαμαρείτης, 2014.
 44. Ἐρωτήσεις καί Ἀποκρίσεις ἐκ τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, 2015(α’ ἔκδ.) 2019(β’ ἔκδ.).
 45. Τά ἅγια καί ἄχραντα χέρια τοῦ Χριστοῦ, 2015(α’ ἔκδ.) 2017(β’ ἔκδ.) 2018(γ’ ἔκδ.).
 46. Ὁ Χριστιανισμός, ὁ μεγάλος εὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητος, 2017.
 47. Τριλογία στήν Ἀκρόπολη, 2017.
 48. Τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, 2019.
 49. Λόγος εἰς τόν Ἅγιον Χαράλαμπον, τόν «λύχνον τόν ἀείφωτον», 2019.
 50. Λόγος εἰς τόν ὅσιο Νίκωνα τόν «Μετανοεῖτε», 2019.
 51. Λόγος εἰς τόν Ἅγιον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν τόν Πρωτόκλητον, 2019.
 52. Ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, 2020.
 53. Λόγοι εἰς ἑορτάς ἁγίων, 2020.
 54. Ἅγιος Νεκτάριος, ὁ ὁδοιπόρος τῆς τεθλιμμένης ὁδοῦ, 2020.
 55. Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς ἀγάπης, 2020.
 56. Ἐγκώμιον εἰς τόν Ἱερόν Χρυσόστομον, 2021
 57. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν, 2021.
 58. Προσευχητάριον (εὐχαί καί προσευχαί) 2021.
 59. Ὕδωρ ἐκ πέτρας (ἑρμηνεία τριῶν Παραβολῶν τοῦ Εὐαγγελίου), 2021.
 60. Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ «Κυνηγοῦ» ἤ τῶν φιλοσόφων τοῦ ὄρους Ὑμηττοῦ Ἀττικῆς, 2022.
 61. Στῆς ψυχῆς τά βάθη (Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιά τίς ἀρετές καί τά πάθη), 2022.
 62. Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς, 2022.
 63. Ἡ ἀξία, ἡ σημασία καί ἡ ὑπακοή εἰς τό Συνοδικόν Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, 2022
 64. Ὁ Ἀδάμ, 2022.
 65. Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Παρασκευήν, 2022.
 66. Οἱ Μακαρισμοί τοῦ Χριστοῦ, 2022.
 67. Ἑρμηνεία τῶν Εὐχῶν τοῦ Ἀποδείπνου, 2022.
 68. Στῆς ψυχῆς τά βάθη, 2022.
 69. Μελετήματα Κανονικοῦ Δικαίου (Δ'), 2022.
 70. Ὁ καθηγητής τῆς Ἰατρικῆς Παναγιώτης Δημακᾶκος, ὁ ἁπλός μοναχός Λουκᾶς (1939 – 2021), 2021.
 71. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, 2022.
© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Μάνης Back To Top