Ιστορία εικόνος Αγίου Δημητρίου στο Επισκοπείο Μάνης

Παράδοσις οἰκογενείας ἔφθασεν μέχρις ἡμᾶς, ὅτι ἡ εἰκών αὓτη,  τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἐφιλοτεχνήθη εἰς τό Μέγα Σπήλαιον, κτῆμα μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Γυθείου Κυρίλλου, τοῦ ἀπό Καρυουπόλεως.

Ὁ τρισέγγονος αὐτοῦ, ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος πρ. Κεφαλληνίας, Προκόπιος ὁ Γυθειάτης.

Σημ.: Αὐτὴ ἡ εἰκών εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τοῦ Ἐπισκοπικοῦ Παρεκκλησίου (Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος).


Εκτύπωση   Email