3. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ συμβολίζει τήν ὑπέρτατη θυσία Του γιά τό ἀνθρώπινο γένος. Εἶναι τό ἱερότατο σύμβολο δυνάμεως καί ἀγάπης. Μέ τόν Σταυρό ὁ Χριστός νίκησε τόν διάβολο, τόν θάνατο καί ἀποκάλυψε τήν ἀσύγκριτη καί ἀπέραντη ἀγάπη Του γιά μᾶς.

Ὁ Χριστός ἀποθανών ἐπί τοῦ σταυροῦ, ἡγίασεν αὐτόν καί ὁ Σταυρός, θεωρούμενος μέχρι τότε σύμβολο κατάρας καί καταισχύνης κατέστη ἀπό τήν ἡμέρα τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου τό σύμβολον χάριτος. Αὐτό ἦταν τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας. Ἔτσι ἡ ὁδός τοῦ Σταυροῦ μᾶς ὁδήγησε καί στήν δική μας φυγή ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν καταδίκη μας καί ἄνοιξε καί πάλι «Πύλας Παραδείσου».

Ὑπέροχα ὁ Ἱ. Χρυσόστομος θά μᾶς πεῖ: «...Προηγουμένως ὁ Σταυρός ἦταν ὄργανο καταδίκης. Τώρα ἔγινε ἀντικείμενον τιμῆς. Τώρα εἶναι ὑπόθεσις σωτηρίας. Γιά μᾶς ὁ σταυρός ἔγινε αἴτιος μυριάδων ἀγαθῶν: Αὐτός μᾶς γλύτωσε ἀπό τήν πλάνη τῶν εἰδώλων. Αὐτός μᾶς ἐφώτισε, ἐνῶ καθόμαστε στό σκοτάδι. Αὐτός, ἐνῶ εἴμεθα ἐχθροί τοῦ Θεοῦ, μᾶς συμφιλίωσε καί μᾶς ἔφερε κοντά του. Αὐτός ἔγινε θησαυρός μυρίων ἀγαθῶν. Γι' αὐτό καί δέν περιπλανώμεθα ἀκόμη στάς ἐρήμους˙ γνωρίσαμε τήν ἀληθινή ὁδό. Δέν ζοῦμε ἀκόμη ἔξω ἀπό τά βασίλεια τοῦ Θεοῦ˙ εὑρήκαμε τήν θύρα. Δέν φοβούμεθα πλέον τά πυρακτωμένα βέλη τοῦ σατανᾶ γνωρίσαμε τήν πηγή τῆς δυνάμεως... Δέν φοβούμεθα πλέον τό λύκο˙ ἔχομε τόν καλό ποιμένα. «Ἐγώ εἰμι, μᾶς λέει, ὁ ποιμήν ὁ καλός». Δέν τρέμομε τόν τύραννο˙ εὑρισκόμεθα κοντά στόν Βασιλιά».

Ὅποιος, λοιπόν, δέχεται τόν Σταυρόν εἰρηνεύει, ἀγαπᾶ, παρηγορεῖται, λυτρώνεται, προχωρεῖ στή θέωση.


Εκτύπωση   Email