5. Ο Άγιος Ταρσίζιος

Ἐν μέσῳ κοινωνίας κλυδωνιζομένης καί πλήρους πειρασμῶν καί παντοειδῶν προκλήσεων ἀξίζει ἡ μάθηση καί παρουσίαση ἁγίων μορφῶν, ὄχι τόσο γνωστῶν στό εὐρύτερο κοινό.

Ἕνας ἅγιος πού ἔζησε στή Ρώμη, τούς χρόνους τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν 3ο αἰῶνα ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ταρσίζιος. Ὁ ἅγιος αὐτός ἦταν ἕνα παιδί, δώδεκα ἐτῶν περίπου. Μαρτύρησε δέ καί ἐτάφη στήν κατακόμβη τοῦ Ἁγίου Καλλίστου. Ὑπάρχει καί ἄλλη ἐκδοχή, ὅτι ἐτάφη πλησίον τοῦ τάφου τοῦ πάπα Ζαφυρίνου. Σήμερα τό λείψανό του εὑρίσκεται στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου στή Ρώμη. Ἔγινε γνωστός ἀπό ἕνα ἐπίγραμμα πρός αὐτόν, τοῦ πάπα Δαμάσου, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ἐλιθοβολήθη ὑπό εἰδωλολατρῶν (τό 257 μ.Χ.) μή ἐπιτρέψας τήν βεβήλωση τῆς θ. Εὐχαριστίας, τήν ὁποία ὁ ἅγιος μετέφερε γιά τούς μελλοθανάτους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν στή φυλακή. Τό ἐπίγραμμα συγκεκριμένα ἀναφέρει: Tarsicium sanctum Christi sacramenta ferentem peteret vulgare profanis ipse aninam potius voluit dimittere caesus proderequam canibus caelectia membra. Ἐπίσης στήν Passio τοῦ ἱερομάρτυρος πάπα Στεφάνου ἀναφέρεται ὁ Ταρσίζιος ὅτι εἶχε τήν θέση τοῦ «ἀκολούθου» (ἱερόπαιδες, κοινῶς «παπαδάκια») στήν Ἐκκλησία, δηλαδή βοηθοῦσε τούς ἱερεῖς στό ἱερό Βῆμα καί σ' ὅλες τίς λατρευτικές συνάξεις τῶν πιστῶν.

Ἀξίζει νά ἑορτάζεται καί νά τιμᾶται ὁ ἅγιος αὐτός τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων καί νέος στήν ἡλικία, ὁ ἅγιος Ταρσίζιος. Πρότασή μου εἶναι ἡ μνήμη καί ἡ ἑορτή του νά τελεῖται τήν τελευταία Κυριακή τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου πού ἔχουν ἀρχίσει τά σχολεῖα καί εἶναι καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί εἰδικά νά τελεῖται θεία Λειτουργία γιά τά παιδιά πού ἔρχονται καί ὑπηρετοῦν στό Ἱερό Βῆμα.

Μάλιστα ἔχει γραφεῖ καί ὡραῖο Ἀπολυτίκιο ἀπό τόν π. Ἐπ. Γ. Κρητικό (τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς), τό ὁποῖο εἶναι τό κάτωθι: «Θείῳ ἔρωτι ἐμπεπλησμένος, δῶρα τίμια ἐν κόλποις φέρων, τό θανεῖν ὑπέρ τούτων αἱρούμενος, καί ἀνόμοις μή προδώσας τον Κύριον, ἀνεδείχθης μαρτύρων το καύχημα, ὦ Ταρσίζιε, τῆς Ρώμης τό βλάστημα, καί νέων παίδων χριστιανῶν ἀγαλλίαμα, ἱκέτευε Χριστόν τόν Θεόν, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».


Εκτύπωση   Email