6. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἁγιάζει

Τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἁγιασμός τῶν πιστῶν. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός της. Σ' αὐτήν καταφεύγουν οἱ φθαρμένες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, οἱ «κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι», οἱ κτυπημένοι ἀπό τόν διάβολο καί ξέρει ἡ Ἐκκλησία νά ἐπιφέρει τήν διόρθωση, τήν ἐπούλωση τῶν τραυμάτων, νά ἐλευθερώσει ἀπό τά δεσμά τῆς αἰχμαλωσίας πού φέρει ἡ ἀφροσύνη τῆς ἁμαρτίας. Τοῦτο, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι πανδοχεῖον τῆς χάριτος καί τοῦ θείου ἑλέους. Εἶναι ἐργαστήριον ἁγιότητος. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μεταμορφώνει ἐσωτερικά τούς ἀνθρώπους. Ὄχι ἁπλά τούς κάνει καλύτερους ἀλλά τούς ἀνακαινίζει ὑπαρξιακά, ὁλοκληρωτικά. Δέν φτιάχνει δέ ὀπαδούς ἀλλά ἁγίους. Δέν μένει στό κλάμα, ἀλλά φέρει τήν χαρμόσυνη ἀγγελία τῆς λύτρωσης.

Καί τοῦτο συντελεῖται γιατί στήν Ἐκκλησία ἀδιάκοπα ἐνεργεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα. Ἔτσι εἶναι μακάριος ὅποιος βαπτίστηκε στό ὕδωρ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ὅποιος μετάνοιωσε γιά τίς ἁμαρτίες του καί τρισμακάριος ὅποιος κοινώνησε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Μή χωριστεῖς, λοιπόν, ἀπό τήν Ἐκκλησία. Μέσα σ' αὐτὴν, σώζεται.


Εκτύπωση   Email