7. Ζῆσε συντροφιά μέ τά συναξάρια

Τί εἶναι οἱ ἅγιοι; Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ προσωπικότητες ἑκεῖνες οἱ ὁποῖες εὐηρέστησαν μέ τήν ζωή τους τόν Θεό. Ἠγάπησαν τόν Θεό καί ὁ Θεός τούς ἀγάπησε. Ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι στήν ἡλικία, μεγαλύτεροι, μορφωμένοι, ὀλιγογράμματοι. Ἅγιοι, μέ τό φωτοστέφανο στήν κεφαλή τους. Ναί, οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοί μᾶς ἀποδεικνύουν τήν συνέχεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶναι τό Εὐαγγέλιο στήν πράξη. Ἀποδεικνύουν οἱ ἅγιοι περίτρανα ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ζωντανή στή ζωή τῶν ἀνθρώπων ἀνά τούς αἰῶνες. Μόνο ὁ διάβολος δέν θέλει νά γίνουμε ἅγιοι, ἐνῶ ἡ θεία ἐντολή εἶναι «ἅγιοι γίνεσθε». Εἶναι συνεπῶς τά ἄνθη τοῦ Παραδείσου, οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, τά πρότυπά μας, οἱ ὁδοδεῖκτες στό βίο μας.

Γι' αὐτό καί μποροῦν καί μᾶς προβληματίζουν, μᾶς ἐλέγχουν ἀλλά συνάμα καί μᾶς παρηγοροῦν καί μᾶς διδάσκουν. Ἔτσι οἱ ἅγιοι εἶναι «σιωπῶντα κηρύγματα». Ζῆσε, λοιπόν, συντροφιά μέ κεῖνα τά ἱερότατα κείμενα, τά Συναξάρια τῶν ἁγίων καί θά μάθεις ἀπό τίς σελίδες τους ὅ,τι ὠφέλιμο γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σου.


Εκτύπωση   Email