24. Οἱ τρεῖς προσευχὲς

Προσευχὴ ὁρίζεται ὡς ἡ συνομιλία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό. Εἶναι τὸ μεγάλο προνόμιο μέ τό ὁποῖο ἔχει εὐεργετηθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑψώνει τὸν νοῦ του καὶ ν᾿ ἀνοίγει τὴν ψυχὴ του πρὸς τὸν οὐρανὸ ἐρχόμενος σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Δημιουργό του, τόν ἀληθινὸ Θεό.

Ὑπάρχουν βέβαια πολλές προσευχὲς στὸ προσευχητάριο τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὡστόσο τρεῖς προσευχὲς εἶναι κορυφαῖες, ὑπέροχες, μεστὲς νοημάτων καὶ διδαγμάτων. Πρόκειται γιὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», τὸ «Χριστὲ τὸ φῶς τό ἀληθινὸ» καὶ τὸ «Βασιλεῦ Οὐράνιε». Μὲ τὶς προσευχὲς αὐτὲς ἔχουμε ἐνώπιόν μας μιὰ ἱερὴ τριλογία, τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ πρώτη ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Πατέρα, ἡ δεύτερη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ ἡ τρίτη πρὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Εἰδικότερα, μὲ τὸ πασίγνωστο «Πάτερ ἡμῶν» ποὺ ὀνομάζεται καὶ «Κυριακὴ προσευχή», ἐπειδὴ τὴν προσευχὴ αὐτὴ μᾶς παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, παρακαλοῦμε τὸν Πατέρα μας, πατέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἔλθει ἡ δική Του βασιλεία στὴ κοινωνία μας καὶ νὰ γίνει το δικό Του θέλημα ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς δώσει τὸν «ἐπιούσιον ἄρτον» δηλ. ὅ,τι ἀγαθὸν χρειαζόμεθα καὶ ἀκόμη νὰ μᾶς συγχωρήσει ὅπως καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ συγχωροῦμε τοὺς συνανθρώπους μας καὶ τέλος νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ κάθε πειρασμό. Εἶναι θαυμάσια προσευχὴ καὶ ἤδη ἀπὸ τὸν τρίτο αἰῶνα, ὁ σοφός νομικός Τερτυλλιανὸς τὴν ὠνόμασε «σύνοψη τοῦ Εὐαγγελίου ὁλοκλήρου».

*

Ἡ δεύτερη προσευχὴ πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι πολὺ ὡραία. Τὴν παραθέτουμε ὁλόκληρη. Λέγει: «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον˙ σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψόμεθα τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου˙ πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου Μητρὸς καὶ πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν».

*

Καὶ ἡ τρίτη, ἀναφέρεται στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τόν «Παράκλητο», ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὼν καὶ πληροῖ τὰ πάντα καὶ εἶναι ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ὁ χορηγὸς τῆς ζωῆς. Παρακαλοῦμε νὰ ἔλθει καὶ νὰ σκηνώσει μέσα μας καὶ νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ κάθε κακό.

*

Τρεῖς εὐσύνοπτες προσευχές μέ βαθύτατο περιεχόμενο καὶ ὑψηλὰ πνευματικὰ νοήματα. Προσευχές πού δίνουν δύναμη στὸν προσευχόμενο, αἰσιοδοξία, γαλήνη ψυχῆς, σωφροσύνη, ἀποφυγή κάθε βιαιότητας, μνήμη καὶ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.


Εκτύπωση   Email