25. Η Ορθοδοξία μας

Ἀλήθεια, ξέρουμε τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία; Γιά μερικούς ἡ λέξη αὐτή ἐνθυμίζει ἕνα παλαιό ἐκκλησάκι, κάποιο φυλακτό, ἕνα εἰκόνισμα ἴσως μαυρισμένο, ἕνα παλαιό ἔθιμο. Εἶναι ὅμως αὐτό ὀρθοδοξία; Ἐκεῖ ἐξαντλεῖται τό περιεχόμενό της; Ἄν θελήσουμε νά εἰσχωρήσουμε στόν πυρῆνα τῆς λέξεως ὀρθοδοξία σημαίνει ὀρθή – δόξα, δηλ. σωστή γνώμη, ὀρθή θέση.

Συνεπῶς, Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια περί τοῦ Θεοῦ, περί τοῦ κόσμου καί περί τοῦ ἀνθρώπου. Καί αὐτή τήν ἀλήθεια μᾶς τήν παρέδωσε ὁ Ἴδιος, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός μέ τήν ὑπέροχη, αἰώνια θεία διδασκαλία Του, μέ τήν ἁγία ζωή Του καί μέ τήν λυτρωτική Του θυσία στόν Γολγοθᾶ ἀλλά καί μέ τήν Ἀνάστασή Του.

Αὐτή τήν σώζουσα ἀλήθεια παρέλαβον καί κήρυξαν ἀνά τήν οἰκουμένη οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, μαρτύρησαν γι' αὐτήν ἑκατομμύρια μαρτύρων, τήν ζωντάνεψαν οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τήν βίωσαν οἱ πιστοί χριστιανοί ὡς δόγμα καί ἦθος, ὡς θεωρία καί πράξη. Αὐτή τήν Ὀρθοδοξία ἔχουμε καί στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας καί τόσο ἄριστα ἐκφράζεται καί μέ τήν ἁγιογραφία καί τίς εἰκόνες.

Ἀναγιγνώσκεται τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τό περίφημο καί μνημειῶδες κείμενο, τό λεγόμενο «Συνοδικόν» τῆς ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ζ' Συνόδου, ἡ ὁποία συνεκλήθη τό 787 στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας.

«Οἱ Προφῆται  ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι  ὡς  ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία  ὡς   παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη  ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ  χάρις  ὡς  ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια  ὡς  ἀποδέδεικται... οὕτω   φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω  κηρύσσομεν... Αὕτη ἡ πίστις τῶν  Ἀποστόλων, αὕτη  ἡ πίστις τῶν Πατέρων,  αὕτη  ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη  ἡ πίστις τὴν  Οἰκουμένην  ἐστήριξεν».

Αὐτόν τόν θησαυρό, τῆς Ὀρθοδοξίας, νά τόν κρατήσουμε, νά τόν διαφυλάξουμε ἀπό κάθε ἀπειλή αἱρέσεως καί νά τόν μελετήσουμε ὡς σπουδαιοτάτη παρακαταθήκη τῆς πίστεώς μας.


Εκτύπωση   Email