27. Ἡ Θεοπνευστία τῶν Εὐαγγελίων

Τά τέσσερα ἱερά Εὐαγγέλια ἔχουν θεία τήν προέλευσή τους, παρ' ὅτι γράφηκαν ἐδῶ στή γῆ ὑπό χειρῶν ἀνθρώπων, τῶν Εὐαγγελιστῶν. Καί τοῦτο, διότι οἱ συγγραφεῖς ἔλαβαν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Λέγει ὁ ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης: «Διά τῆς ἐπιπνοίας τοῦ Πνεύματος ἀνεγράφη ἡ Ἁγία Γραφή καί ὁ Ἱ. Χρυσόστομος λέγει: «Ἅ οὐκ Γραφή φθέγγονται, ταῦτα ὁ Δεσπότης ἐφθέγξατο».

Ἔτσι τά Εὐαγγέλια ξεχωρίζουν ἀπ' ὅλα τά ἀνθρώπινα βιβλία. Δέν ὁμιλοῦν σ' αὐτά ἄνθρωποι ἀλλ' εἶναι ἀποκάλυψη Θεοῦ. Γι' αὐτό καί περιέχουν «αἰώνια ρήματα».

Οἱ ἴδιοι οἱ τέσσερεις Εὐαγγελιστές, Ματθαῖος, Μᾶρκος, Λουκᾶς καί Ἰωάννης ἔχουν τήν ἐσωτερική μαρτυρία καί συνείδηση ὅτι λαλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἄλλωστε τό διακηρύττει ὁ Χριστός: «Οὐ γάρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Πατρός ὑμῶν τό λαλοῦν ἐν ὑμῖν» (Ματθ. 10,20). Ὁ λόγος «εἶπεν οὖν ὁ Κύριος» εἶναι πολύ χαρακτηριστική φράση στά ἱερά κείμενα.

Κατ' ἀκολουθίαν, τό Εὐαγγέλιον εἶναι πάντοτε ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα.

Τό Εὐαγγέλιον, τό ἀσπαζόμεθα μέ πολλή εὐλάβεια.

Τό Εὐαγγέλιον, ὅταν ἀναγιγνώσκεται εἴμεθα ὄρθιοι καί μέ μέγιστη προσοχή ἀκοῦμε τήν τοῦ Κυρίου σοφία. 


Εκτύπωση   Email