28. Ἡ Θεία Λειτουργία μας

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό κέντρο τῆς ὅλης ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τό κορυφαῖο ἱερώτατο Μυστήριο τό ὁποῖο ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς παρέδωκε τό βράδυ ἐκεῖνο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ἡ Θεία Λειτουργία μας εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς καινῆς κτίσεως. Ἐκεῖ ὅλα μεταμορφώνονται, ἁγιάζονται, ἑνώνονται.

Μόνο στή Θεία Λειτουργία προσφέρουμε ἀληθινή λατρεία στό Θεό. Ζωντανή καί πνευματική. Καί σ' αὐτή μποροῦμε νά βροῦμε καί τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς γιατί ὅλα τά περιέχει.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἐξουδετερώνει τόν διάβολο καί κατανικᾶ τήν διαίρεση τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός μᾶς ἑνώνει μέ τό Τίμιο καί Ἅγιο Αἷμα Του. Μετά τήν Θεία Λειτουργία εἴμαστε ἑνωμένοι ἐν Χριστῷ. Στό ἅγιο Δισκάριο εἴμαστε ὅλοι. Ἡ θριαμβεύουσα, ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία. Ἡ Παναγία. Οἱ Ἀπόστολοι. Οἱ ἄγγελοι. Οἱ Ἅγιοι.

Βέβαια γιά τήν κατανόησή της χρειάζονται οἱ ὀφθαλμοί τῆς πίστεως γιατί κατ' αὐτήν ὁ Πατήρ εὐλογεῖ, ὁ Υἱός θυσιάζεται, τό Ἅγιον Πνεῦμα ἁγιάζει, οἱ Ἄγγελοι παρίστανται, ὁ ἱερεύς εὔχεται καί οἱ πιστοί συμπροσεύχονται. Εἶναι βίωση τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Εἶναι τό μέγιστο δῶρο τοῦ Θεοῦ στή βιοτή μας.

Δέν μπορεῖ, λοιπόν, νά παραμείνουμε ἀλιβάνιστοι καί ἀλειτούργητοι. Χριστιανός σημαίνει ἀνάβαση στό ὄρος τῆς λειτουργικῆς ἐμπειρίας. Ἐκεῖ παίρνουμε χαρά καί στήριγμα στό εἶναι μας. Ἀλλιῶς ὁ κόσμος θά πέθαινε ἄν σταμάταγε ἡ Θεία Λειτουργία.

Ζῆσε τήν Θεία Λειτουργία καί αὐτή θά γίνει καθοδηγητής στή ζωή σου.


Εκτύπωση   Email