31. Πάσχα, το τερπνόν, Πάσχα, καινόν Πάσχα λύτρον λύπης

Ζοῦμε μέσα στήν ἀναστάσιμη περίοδο. Ὁ Κύριος ἠγέρθη. Πάσχα ἑορτάζουμε, τήν διάβαση ἀπό τό θάνατο στή ζωή.

Ἡ Ἐκκλησία μας μέ ὡραιότατα τροπάρια, ὑπέροχους ὕμνους μᾶς ἀνυψώνει καί χαροποιεῖ.

«Πάσχα τό τερπνόν». Ἔτσι χαρακτηρίζει τό Πάσχα ἕνα ἀναστάσιμο τροπάριο πού σημαίνει ὅτι τό Πάσχα εἶναι γεγονός εὐχάριστο, χαρούμενο, γιορτή τοῦ φωτός καί τῆς πνευματικῆς εὐφροσύνης. Χόρτασε χαρά μᾶς παροτρύνει ἡ μεγάλη αὐτή γιορτή.

Ἔπειτα ἄλλος ὕμνος μᾶς λέγει: «Πάσχα καινόν». Ἄραγε τί ὠφελεῖ νά γιορτάζω Πάσχα, νά τρώγω καί νά πίνω μέ μιά γερασμένη ψυχή; Τό Πάσχα εἶναι πραγματική γιορτή ὅταν ἔχω πάρει τήν ἀπόφαση γιά μιά νέα ἀρχή. Γιά καινούργια ἐν Χριστῷ ζωή. Εἶναι ἡ ἀπαρχή «ἄλλης βιοτῆς».

Ἀλλά καί τό Πάσχα εἶναι «λύτρον λύπης». Ὅποια στενοχώρια, θλίψη, πόνος, δοκιμασία. Τό Πάσχα ἔρχεται καί ὅλα αὐτά τά ἀλλάζει. Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶπε στή Μαρία τήν Μαγδαληνή: «Γύναι τί κλαίεις;» Ὁ Χριστός φέρει τήν χαρά. Εἶναι Αὐτός ὁ Νικητής τοῦ θανάτου γιατί ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν «ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Χαίρετε, λοιπόν, τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι προμήνυμα καί τῆς δικῆς μας ἀνάστασης.


Εκτύπωση   Email