43. Τά ἱερά σύμβολα

Τά ἱερὰ σύμβολα εἶναι ἡ ὁρατή ὑπόμνηση, ἡ ὑπενθύμιση ἀρχῶν καί ἀξιῶν στή ζωή μας. Εἶναι ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα: Τί πιστεύουμε; Τά σύμβολα παραπέμπουν στό πρωτότυπο.

Ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες ὑπῆρχαν σύμβολα. Αὐτό τό μαρτυροῦν ἰδιαίτερα οἱ Κατακόμβες.

Ἡ ἀρχαία Ἐκκλησία χρησιμοποίησε πολύ τά ἱερά σύμβολα. Ἔζησε μ' αὐτά. Ἐνισχύθηκαν οἱ χριστιανοί τά μέγιστα καί οἱ ἐξωτερικές δυσκολίες ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί τούς ἄλλους ἐχθρούς ξεπεράστηκαν. Γεμᾶτες οἱ γνωστές κατακόμβες ἀπό σύμβολα καί αὐτά δόξασαν τήν Ἐκκλησία. Τά σύμβολα στάθηκαν ὡς σιωπηλά κηρύγματα γιά τούς πιστούς. Τά ἔβλεπαν καί κατανοοῦσαν καί λάμβαναν δύναμη καί συνέχιζαν τόν πνευματικό τους ἀγῶνα. Μέ τά ἱερά σύμβολα ἐννοοῦσαν τήν Θεία Εὐχαριστία, τήν προσευχή, τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μ' αὐτά ἔφτιαξαν καί τίς «κοινωνίες ἀγάπης» καί στερέωσαν τήν πίστη καί ἐφήρμοσαν τήν φιλανθρωπία. Τά ἱερά σύμβολα ἔτσι, εἶναι ἀληθινοί θησαυροί. Εἶναι ὁ ἄριστος συνδυασμός πίστεως, λατρείας καί εὐσέβειας.

Ἰδού τά ἱερά σύμβολα:

Ἡ ἄγκυρα πού συμβολίζει τήν ἐλπίδα, ἡ ἐλαία, τήν καταλλαγή, ἡ περιστερά, τήν εἰρήνη, ὁ ταῶς δηλ. τό παγώνι, τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, τήν αἰωνιότητα, ἡ ναῦς δηλ. τό πλοῖο, τήν Ἐκκλησία πού μᾶς σώζει, τό μονόγραμμα τό Χ καί τό Ρ, τόν Χριστό, ὅπως καί ὁ ἰχθύς μέ τά ἀρχικά γράμματα, ἡ λύρα, τήν γλυκύτητα τῶν θείων λόγων τοῦ Κυρίου, ἡ ἔλαφος, τήν δίψα τῆς ψυχῆς, ὁ καλός ποιμήν, τόν Χριστό, ὁ ἄρτος, τήν Θ. Εὐχαριστία ὡς καί ὁ ἀμνός καί ὁ Σταυρός τήν θυσία τοῦ Θεανθρώπου καί τό Α καί Ω πάλιν τόν Χριστό πού εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῶν πάντων.

Τά ἱερά σύμβολα, λοιπόν, ἔχουν μεγάλη ἀξία. Δέν πρέπει νά τά καταργοῦμε καί νά τά ὑποτιμοῦμε. Χωρίς σύμβολα μέλλον δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. Χωρίς σύμβολα γινόμεθα ἀνίεροι. Ἱερά σύμβολα, εὐεργέτημα στήν πνευματική μας ζωή.


Εκτύπωση   Email