47. Ὠφέλιμες σκέψεις γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ἡ Παναγία εἶναι τό πιό ἀγαπημένο πρόσωπο στόν κόσμο.

Εἶναι ἡ πιό γλυκειά μορφή γιά τούς πιστούς χριστιανούς.

Ἡ Παναγία εἶναι τό μεθόριο τῆς κτιστῆς καί ἀκτίστου φύσεως.

Ἡ Παναγία διήρχετο τήν ζωήν της ὁλάκερη «ἐν ἁγνείᾳ, προσευχῇ ταπεινοφροσύνῃ, εὐλαβείᾳ καί σιωπῇ».

Ἡ Παναγία διηκόνησε τό μέγα μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως καί ὡς τεκοῦσα Χριστόν τόν Θεόν, τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ λέγεται Θεοτόκος.

Ἡ Παναγία μας τιμᾶται ὅλως ἐξαιρέτως ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Ὑπηρέτησε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία μας.

Χιλιάδες τά προσωνύμια στήν Παναγία καί πολλές οἱ παραστάσεις της.

Εἶναι ἡ «τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἡ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ».

Οἱ δύο Παρακλητικοί Κανόνες στήν Παναγία μας παρηγοροῦν στό μέγιστο βαθμό.

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος εἶναι ὁ ὑπεροχότερος ὕμνος καί δέν μεταφράζεται σέ ξένες γλῶσσες ἐπακριβῶς.

Ὅπου Χριστός, ἐκεῖ καί Παναγία.

Ἡ Παναγία, ὡς ἄλλη πνευματική γέφυρα γεφυρώνει γῆ καί οὐρανό.

Ἡ Παναγία βρίσκεται στήν ἐπουράνιο Ἱερουσαλήμ ἐκ δεξιῶν τοῦ Υἱοῦ της καί μεσιτεύει γιά μᾶς.

Ἡ Παναγία εἶναι ἡ μάνα ὅλων μας.

Οἱ ὀφθαλμοί τῆς Παναγίας εἶναι δακρυσμένοι ἀλλά γαλήνιοι, παρήγοροι, ἐλπιδοφόροι.

Τό χέρι τῆς Παναγίας εἶναι ὁδηγητικό πρός τόν Χριστό.

Ἡ Παναγία ἔχει ἕνα περιβόλι. Τό ἅγιον Ὄρος.

«Ἄξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν Σέ τήν Θεοτόκον».


Εκτύπωση   Email