48. Ὠφέλιμες σκέψεις γιά τούς ἁγίους

Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἅγιοι μᾶς ἀποδεικνύουν τήν συνέχεια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ διάβολος δέν θέλει νά γίνουμε ἅγιοι καί μᾶς πολεμᾶ.

Οἱ ἅγιοι εἶναι τά πρότυπά μας.

Οἱ ἅγιοι μᾶς προβληματίζουν, μᾶς ἐλέγχουν, μᾶς παρηγοροῦν καί μᾶς διδάσκουν.

Οἱ ἅγιοι μᾶς ἀποδεικνύουν ὃ,τι μπορεῖ νά σωθοῦμε καί νά εἰσέλθουμε στόν Παράδεισο.

Οἱ ἅγιοι εἶναι τά ἄνθη τοῦ Παραδείσου.

Οἱ ἅγιοι εἶναι σιωπῶντα κηρύγματα.

Ζῆσε συντροφιά μέ τά συναξάρια τῶν ἁγίων.

Τί ξέρεις γιά τόν ἅγιό σου;

Οἱ ἅγιοι μεσιτεύουν γιά μᾶς.


Εκτύπωση   Email