50. Ὠφέλιμες σκέψεις γιά τήν Θεία Λειτουργία

 • Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό κορυφαῖο Μυστήριο τῆς πίστεως.
 • Ἡ λέξη Λειτουργία εἶναι σύνθετη ἀπό τίς λέξεις λεῖτον πού σημαίνει λαός καί ἔργον. Εἶναι ἔργο ὅλων, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
 • Στή Θ. Λειτουργία ζοῦμε στόν λειτουργικό χρόνο. Καταργοῦνται οἱ γνωστές διαστάσεις τοῦ χρόνου δηλαδή παρελθόν, παρόν, μέλλον. Οἱ πιστοί βιώνουν ἕνα διαρκές καί αἰώνιο παρόν.
 • Κάθε φορά πού ὑψώνεται τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί ἀκούγεται ἡ πρώτη ἐκφώνηση τοῦ ἱερέως «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός», τότε, κάθε φορά συντρίβεται τό κράτος τοῦ διαβόλου.
 • Μόνο στή Θ. Λειτουργία προσφέρουμε ἀληθινή λατρεία.
 • Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὅλα. Γέννησις – Γολγοθᾶς – Ἀνάστασις – Μεταμόρφωσις.
 • Στή Θ. Λειτουργία μποροῦμε νά βροῦμε τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς μας. Ο κόσμος θά πέθαινε ἄν σταμάταγε ἡ Θ. Λειτουργία.
 • Στήν Θ. Λειτουργία εἶναι παροῦσα ὅλη ἡ Ἐκκλησία.
 • Ἡ Θ. Λειτουργία εἶναι μέγιστο δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς.
 • Ὅλα ὅσα τελοῦνται στή Θ. Λειτουργία ἔχουν σχέση μέ τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τόν ἁγιασμό τῶν ψυχῶν μας.
 • Στή Θ. Λειτουργία χρειαζόμαστε: πίστη – εὐλάβεια – ἀγάπη.
 • Θεῖο Τραπέζι ἔχουμε μπροστά μας.
 • Εἴμεθα συνδαιτημόνες. Ὁ Κύριος, ὁ Δεσπότης Χριστός μᾶς καλεῖ.
 • Εἶναι ἀνάγκη νά θεωροῦμε ἐσωτερικά τά τελούμενα διώχνοντας κάθε ξένο λογισμό.
 • Κατά τήν Θ. Λειτουργία, ὁ Πατήρ εὐλογεῖ, ὁ Υἱός θυσιάζεται, τό Ἅγιο Πνεῦμα ἁγιάζει, οἱ Ἄγγελοι παρίστανται, ὁ ἱερεύς εὔχεται καί οἱ πιστοί συμπροσεύχονται. Ἀληθής θεϊκή μυσταγωγία.
 • Κατά τήν Θ. Λειτουργία ἡ μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι τό θαῦμα τῶν θαυμάτων.
 • Δέν ὑπάρχει Λειτουργία χωρίς κοινωνία καί κοινωνία χωρίς Λειτουργία.
 • Τά ὑλικά στοιχεῖα εἶναι τά ἐξωτερικά, τό κέλυφος. Ὁ πυρῆνας, ἡ οὐσία εἶναι ὁ Χριστός.
 • Δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χριστιανός χωρίς Θ. Κοινωνία.
 • Χριστιανός σημαίνει συμμετοχή, μετοχή τῆς θείας ζωῆς.
 • Δέν μπορεῖ νά μένουμε στό ἀντίδωρο. Τό Δῶρον μᾶς χρειάζεται.
 • Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» καί μᾶς παρέδωσε τόν Μυστικό Δεῖπνο, τό κέντρο τῆς Θ. Λειτουργίας.
 • Ἡ Θ. Λειτουργία εἶναι ἡ ἀνάμνηση τοῦ θείου πάθους καί τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ.
 • Ὅποιος προσέρχεται νά μεταλάβει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων πρέπει νά εἶναι πνευματικά προετοιμασμένος. Ἡ πρόσκληση λέει: «Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε».
 • Μέγα δῶρον τῆς Θ. Κοινωνίας εἶναι ἡ ἄφεσις ἁμαρτιῶν.
 • Κατεβαίνοντας ἀπό τό ὄρος τῆς λειτουργικῆς ἐμπειρίας, τό ὄρος τοῦ Κυρίου εἶσαι πλέον ὁ λειτουργημένος ἄνθρωπος καί ἔξω στήν κοινωνία εἶσαι ὅλος φῶς καί χάρις καί μαρτυρία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Εκτύπωση   Email