ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί

τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά,

     Σήμερα ἑορτάζουμε τό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὅπως μᾶς περιγράφουν οἱ ἱεροί Εὐαγγελιστές, ὁ Χριστός ἀνέβη στό ὄρος Θαβώρ καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν τῶν τριῶν μαθητῶν Του, τοῦ Πέτρου, τοῦ Ἰωάννου καί τοῦ Ἰακώβου φανερώνοντας ἕνα μέρος ἀπό τήν δόξα Του ὥστε νά ἐνισχυθοῦν οἱ μαθητές ἀφοῦ θά ἀκολουθοῦσε τό ἅγιον Πάθος Του θέλοντας νά δείξει ὅτι καί ὅλοι οἱ πιστοί ἔχουν τήν δυνατότητα τῆς συμμετοχῆς στή θεία δόξα.

     Στό ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψε ὡς ὁ ἥλιος καί τά ἱμάτια Του ἔγιναν λευκά ὡς τό φῶς. Τότε κοντά Του ἐμφανίστηκαν καί δύο μεγάλες προσωπικότητες τῆς Π. Διαθήκης ὁ Μωυσῆς ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Νόμου καί ὁ προφήτης Ἠλίας ὡς ἐκπρόσωπος τῶν προφητῶν καί συνομιλοῦσαν μέ τόν Χριστό. Οἱ μαθητές ἔκθαμβοι ἀπό τό θαυμαστό αὐτό γεγονός καί τό μεγαλεῖο τῆς Μεταμορφώσεως ἔπεσαν κάτω καί προσευχόντουσαν. Τόσο δέ ἦταν χαρούμενοι πού εἶπαν στό Χριστό: «Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Τότε μία φωτεινή νεφέλη ἐπεσκίασεν αὐτούς καί ἀκούστηκε ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Πατρός: «Οὗτος ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὧ εὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε».

     Πράγματι, αὐτό εἶναι ἕνα ὑπέροχο σύνθημα: Νά ἀκοῦμε τόν Χριστό. Πού σημαίνει νά ἀκολουθοῦμε τήν θεία διδασκαλία Του. Τότε ἡ θεία Χάρις θά μᾶς ἁγιάζει, καί θά μᾶς κάμει νά λάμπουμε στή ζωή μας. Ἔτσι θά ἐξασφαλίσουμε καί τήν αἰώνια δόξα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν.­_

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email