Ἀξιοποίηση τῆς χριστιανικῆς πατερικῆς κληρονομιᾶς

 

Κατ' αὐτάς γίνεται λόγος γιά τήν ἀξιοποίηση καί προβολή διεθνῶς τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. Καί ὀρθῶς. Ἡ ἀνανέωση μάλιστα τῆς διεθνοῦς εἰκόνας τῆς Ἑλλάδος, μέσῳ τῶν πολιτιστικῶν μεγεθῶν, ἀποτελεῖ ἐξαιρετικά θετικό καί ἐλπιδοφόρο γεγονός, σέ πολλαπλά ἐπίπεδα. Ἀξίζει, ὡστόσο, στόν προγραμματισμό αὐτῆς τῆς ἀξιοποίησης τοῦ πολιτισμοῦ μας, νά προστεθεῖ καί ἕνα θησαύρισμα, τό ὁποῖο σέ πολλούς νεοέλληνες εἶναι κεκρυμένο, ἴσως καί περιφρονημένο, ἀλλά γιά τούς ξένους, ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ἀναζήτησης, μελέτης καί θαυμασμοῦ.

Πρόκειται γιά τήν χριστιανική πατερική κληρονομιά. Οἱ Ἕλληνες Πατέρες, ἀπό τόν 4ο κυρίως αἰῶνα καί ὅλους τούς μετέπειτα αἰῶνες, ἔδωσαν ἕνα πλοῦτο ἔργων, συγγραμμάτων, χειρογράφων, κωδίκων, λόγων, ὕμνων, πραγματειῶν, ἕνα μοναδικό θησαυρό σύνθεσης τοῦ κλασσικοῦ ἑλληνικοῦ καί χριστιανικοῦ πνεύματος. Αὐτά τά πατερικά κείμενα πού περιέχουν φιλοσοφία, ρητορική, διαλεκτική, θεολογία, φυσική, ἀριθμητική, γεωμετρία, ἀστρονομία, ποίηση, μουσική, γραμμένα ἀπό πεπαιδευμένους ἄνδρες μέ τήν θύραθεν καί τήν χριστιανική παιδεία, γιά ὅσους γνωρίζουν, τυγχάνουν μεγάλης ἐκτιμήσεως σέ σπουδαῖα ἐκπαιδευτικά κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί στή σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη διανόηση ἐξαιρετικά χρήσιμα.

Τό θέμα, λοιπόν τῆς προβολῆς τῆς χριστιανικῆς πατερικῆς κληρονομιᾶς, ὡς ἕνα τμῆμα τοῦ ὅλου πολιτισμοῦ μας, θεωρῶ ὅτι εἶναι ἕνα σοβαρό καί πρωτοποριακό θέμα, γιατί διαφυλάσσει μία παγκόσμια μοναδικότητα τῆς πατρίδος μας. Τά ἁρμόδια Ὑπουργεῖα ἀξίζει νά τό προσέξουν σ’ ὃλες τίς πτυχές του σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τήν Ἐκκλησία.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

 


Εκτύπωση   Email