Ὀνόματα γυναικῶν στίς εὐχές τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Γάμου

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

 

Ὑπάρχουν στήν Ἱερή Ἀκολουθία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου δύο σπουδαῖες εὐχές τίς ὁποῖες λέγει μεγαλοφώνως ὁ ἱερεύς καί σ' αὐτές ἀναφέρονται ἑπτά ὀνόματα γυναικῶν-συζύγων, μεγάλων μορφῶν τῆς Π. Διαθήκης. Οἱ γυναῖκες αὐτές εἶναι : Ἡ Σάρρα, ἡ Ρεβέκκα, ἡ Ραχήλ, ἡ Ἀσυνέθ, ἡ Σεπφόρα, ἡ Ἄννα καί ἡ Ἐλισάβετ.

Ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε ποῖες εἶναι αὐτές οἱ γυναικεῖες προσωπικότητες.

Ἡ Σάρρα ὑπῆρξε ἡ γυναῖκα τοῦ προπάτορος Πατριάρχου Ἀβραάμ. Ὁ Ἀβραάμ, μάλιστα, ἦταν ἑκατοντούτης τήν ἡλικία, ἡ δέ γυναῖκα του Σάρρα ἐνενηκοντούτης καί δέν εἶχαν καμμία ἐλπίδα ν' ἀποκτήσουν τέκνα. Ὡστόσο ὁ Θεός τούς ὑπεσχέθη νά τούς δώσει τέκνον. Καί πράγματι μετά καί ἀπό προσευχή τῆς Σάρρας κατά θείαν δύναμιν, γέννησε ἡ Σάρρα τόν Ἰσαάκ ὁ ὁποῖος καί ὀνομάστηκε γι' αὐτό τόν λόγο «Υἱός ἐπαγγελίας».

Ἡ Ρεβέκκα, ἔγινε ἡ γυναῖκα τοῦ Ἰσαάκ. Ὁ Ἀβραάμ πρίν πεθάνει σκέφθηκε νά νυμφεύσει τόν υἱό του τόν Ἰσαάκ μέ γυναῖκα εὐσεβῆ ἀπό τήν φυλή του καί τόν τόπο τῆς γεννήσεώς του. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀποστέλλει τόν πιστόν ἐπιστάτη του τόν Ἐλιέζερ στή Μεσοποταμία μέ πολλά δῶρα μέ σκοπό τήν ἐκλογή νύφης. Ὁ Ἐλιέζερ πηγαίνει στή Μεσοποταμία καί παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν φωτίσει καί νά συναντήσει μία ἐκλεκτή νύφη. Πράγματι, ἀπαντᾶ τήν Ρεβέκκα, θυγατέρα τού Βαθουήλ, ἡ ὁποία τοῦ δίδει ὕδωρ νά πιεῖ καί νά ποτίσει καί τίς καμῆλες του. Συνάμα ἔρχεται καί ὁ ἀδελφός τῆς Ρεβέκκας ὁ Λάβαν καί περιποιεῖται τόν ξένον. Ὁ Ἐλιέζερ θεωρεῖ τήν συνάντηση μέ τήν Ρεβέκκα καί τήν φιλοξενία ὅτι εἶναι ἀπό τό Θεό. Ἔτσι προτοῦ φάει εὐχαριστεῖ τό Θεό καί ἀναφέρει τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖο ἦλθε ἐκεῖ. Τότε ὅλοι ἀποδέχονται τήν πρόταση τοῦ Ἐλιέζερ, δοξολογοῦν καί εὐχαριστοῦν τόν Θεό καί φεύγει ἡ Ρεβέκκα γιά τόν οἶκο τοῦ Ἀβραάμ ὡς νύμφη τοῦ Ἰσαάκ, ὁ ὁποῖος τήν ὑποδέχεται μέ φιλοφρονήσεις. Ὁ Πατριάρχης καί γέρων Ἀβραάμ εὐλογεῖ τόν γάμον τοῦ υἱοῦ του Ἰσαάκ μέ τήν Ρεβέκκα καί μάλιστα τόν καθιστᾶ κληρονόμον καί πατριάρχην. Ἡ Ρεβέκκα ἔμεινε ὅμως στεῖρα εἴκοσι ἔτη. Ἔπειτα μέ τήν εὐλογία ἀπέκτησε δύο τέκνα, τόν Ἠσαῦ καί τόν Ἰακώβ. Ὁ πρῶτος ἔγινε κυνηγός καί ὁ δεύτερος ποιμήν προβάτων.

Ἡ Ραχήλ, ἦταν ἡ γυναῖκα τοῦ Ἰακώβ μέ τήν ὁποία ἀπέκτησε δώδεκα τέκνα, πού ἔγιναν οἱ ἀρχηγοί τῶν δώδεκα φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἀλλά ὁ Ἰακώβ τά δύο τελευταῖα τέκνα μόνον ἀπέκτησε μέ τήν Ραχήλ, τόν Ἰωσήφ καί τόν Βενιαμίν. Τά ἄλλα εἶχε ἀποκτήσει ἐνωρίτερον ἀπό ἄλλο γάμο μέ τήν Λείαν κατά τά κρατοῦντα στό Ἰσραήλ.

Ἡ Ἀσυνέθ, ἔγινε ἡ γυναῖκα τοῦ Ἰωσήφ, ὅταν αὐτός εὑρισκόμενος στήν Αἴγυπτο μετά τήν πώλησή του σέ μικρή ἡλικία ὡς δοῦλος ἀπό τούς ζηλόφθονους ἀδελφούς του καί διαμένοντας στήν αὐλή τοῦ Φαραώ ἐξήγησε τά ὄνειρα πού εἶχε δεῖ ὁ ἡγεμών. Ὁ Φαραώ ἔδωσε ὡς σύζυγο στόν δίκαιο, ἁγνό καί ἐνάρετο Ἰωσήφ τήν Ἀσυνέθ πού ἦταν θυγατέρα τοῦ ἀρχιερέα τῆς Ἠλιουπόλεως. Μέ τήν Ἀσυνέθ ὁ Ἰωσήφ ἀπέκτησε δύο υἱούς τόν Μανασσῆ καί τόν Εὐφραίμ.

Ἡ Σεπφόρα, ἦταν θυγατέρα τοῦ ἱερέως Ἰοθόρ καί ἡ σύζυγος τοῦ Μωϋσέως καί μητέρα τοῦ Γηρσώμ καί τοῦ Ἐλεάζαρ. (Ἔξοδ. Β',16,22 καί ιη', 2-4). Δόθηκε ἡ Σεπφόρα ἀπό τόν πατέρα της Ἰοθόρ στόν Μωϋσῆ ὡς γυναῖκα του γιατί ὁ Μωϋσῆς φεύγοντας ἀπό τήν ὀργή τοῦ Φαραώ ὑπερασπίστηκε καί προστάτευσε τίς θυγατέρες τοῦ Ἰοθόρ.

Ἡ Ἄννα, καταγόταν ἀπό τήν ἱερατική φυλή τοῦ Λευΐ, θυγατέρα τοῦ ἱερέως Ματθάν. Ἔγινε σύζυγος τοῦ Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γένους τοῦ Δαυΐδ, τῆς φυλῆς Ἰούδα. Κατά τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, στειρευόντων καί προβεβηκότων τήν ἡλικίαν τό ζεῦγος τοῦτο μετά ἀπό προσευχήν πρός τόν Θεόν, ἀπέκτησαν τέκνον καί τοῦτο ἦταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, τῆς ὁποίας ἡ γέννηση «Χαρά ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ» κατά τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

Τέλος, ἡ Ἐλισάβετ ἦταν ἡ γυναῖκα τοῦ Ζαχαρίου τοῦ ἱερέως. Ὡς ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς «ἐγένετο δέ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτόν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, κατά τό ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθών εἰς τόν Ναόν τοῦ Κυρίου» (Λουκ. α', 8-9), ὅτε τήν ὥρα τοῦ θυμιάματος, ὁ Ζαχαρίας εἶδε τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ ὁ ὁποῖος τοῦ ἀνήγγειλε ὅτι θά ἀποκτοῦσε τέκνο καί θά ὀνομαζόταν Ἰωάννης. Ὁ Ζαχαρίας ὅσο καί ἡ Ἐλισάβετ ἦσαν ὅμως σέ γεροντική ἡλικία καί δέν εἶχαν κανένα παιδί. Ὡστόσο στήν εἴδηση αὐτή τοῦ Ἀρχαγγέλου ὁ Ζαχαρίας ἔδειξε δυσπιστία καί ἀμφιβολία καθ΄ ὅτι ἡ σύζυγός του ἦταν καί στεῖρα καί ἡλικιωμένη. Τότε ὁ Ἀρχάγγελος εἶπε στόν Ζαχαρία ὅτι θά μείνει κωφάλαλος μέχρι νά πραγματοποιηθοῦν τά λεγόμενά του. Ἔτσι καί ἔγινε. Ἡ Ἐλισάβετ ἔτεκε υἱόν καί μόνον ὅταν δόθηκε τό ὄνομα στό παιδί, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ ἀρχάγγελος, θά ὀνομασθεῖ Ἰωάννης, ὁ Ζαχαρίας μπόρεσε νά ξαναμιλήσει. Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ μέγιστος τῶν Προφητῶν καί ὁ Βαπτιστής τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς μᾶς παραθέτει καί τήν «Ὠδήν τοῦ Ζαχαρίου» ὅταν ἐλύθη ἡ γλῶσσα του εὐλογῶν τόν Θεόν. (Λουκ. α', 67 ἑπ.).


Εκτύπωση   Email