ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περί τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων γιά τήν πρόληψη ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ τοῦ κορωνοϊοῦ.

 

Ἀγαπητοί μου,

     Μέ σκοπό τήν πρόληψη τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ τοῦ κορωνοϊοῦ σύμφωνα καί μέ τίς συστάσεις τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Ἀρχῶν ὀφείλουμε ὅλοι μας νά λάβουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα τά ὁποῖα εἶναι τά κάτωθι:

α) Τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριῶν μέ σαπούνι.

β) Χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα.

γ) Τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα.

δ) Ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί σωστός ἀερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων.

ε) Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας νά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ἡ ὁποία ἐπί 24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τόν ἰό, τόν κορωνοϊό.

στ) Περαιτέρω γίνεται προτροπή πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλά καί ὅσους ἀνήκουν στίς ὑγειονομικῶς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, ὡς καί οἱ ἀνοσοκατεσταλμένοι, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν ἔξοδο ἀπό τήν οἰκία τους, ἐάν δέν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητο, νά εἶναι ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ὑγιεινή καί καθαριότητα, καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων, ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων τους.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

     Ἄς ἐντείνουμε ὅλοι μας τίς προσευχές μας πρός τόν Χριστό μας, τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου πρός φύλαξιν καί προστασία τοῦ λαοῦ Του ἀπό κάθε κακό καί κάθε ἀσθένεια.

Ὁ Θεός δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email