ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

 

Ἀγαπητοί μου,

     Μέ τήν πρόσφατη ἐνημερωτική Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου σχετικά μέ τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ ἐκτός τῶν ἄλλων, εἰδικότερα τονίζεται ὡς πρός τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας ὅτι « γιά τά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ἡ προσέλευση στήν Θεία Εὐχαριστία καί ἡ Κοινωνία ἀπό τό Κοινό Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ἀσφαλῶς καί δέν μπορεῖ νά γίνει αἰτία μεταδόσεως ἀσθενειῶν, γιατί οἱ πιστοί ὅλων τῶν ἐποχῶν γνωρίζουν ὅτι ἡ προσέλευση στή Θεία Κοινωνία, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ πανδημίας, συνιστᾶ, ἀφ' ἑνός, μία ἔμπρακτη κατάφαση αὐτοπαραδόσεως στόν Ζῶντα Θεό καί, ἀφ' ἑτέρου, τρανή φανέρωση ἀγάπης πρός Αὐτόν, ἡ ὁποία κατανικᾶ κάθε ἀνθρώπινο καί, ἴσως, δικαιολογημένο φόβο… Ὅσοι προσέρχονται «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» καί ἀπολύτως ἐλεύθερα, χωρίς κανένα δυναστικό καταναγκασμό, κοινωνοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο γίνεται «φάρμακο ἀθανασίας», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον».

     Πράγματι, ὅταν προσερχόμεθα στή Θεία Κοινωνία, δέν μεταλαμβάνουμε ἁπλῶς ἄρτο καί οἶνο, ἀλλά κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι Αὐτός ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καί Θεός μας, καί ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὑγεία καί ὄχι ἀσθένεια, ἡ πτώση καί ὁ θάνατος. Ὁ Χριστός οὔτε μολύνεται, οὔτε μολύνει. Μόνον ἁγιάζει καί χαριτώνει, γιατί εἶναι Πηγή Ζωῆς, Αὐτοζωή καί Ἀνάσταση.

     Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: «Λάβετε φάγετε........πίετε ἐξ' αὐτοῦ πάντες...». Ἡ παραγγελία αὐτή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ δέν σημαίνει κάτι ἀλληγορικό ἤ εἰκονικό, ἀλλά δηλώνει ἕνα ἱερό Μυστήριο μεταβολῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.

     Ὅλοι οἱ ἅγιοι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅλων τῶν αἰώνων αὐτή τήν ἀλήθεια τονίζουν, ὅτι πρόκειται δηλαδή περί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τῶν «ζωοποιῶν μυστικῶν δωρημάτων» καί ὅτι τά ὑλικά στοιχεῖα πού βλέπουμε στό ἅγιο Δισκάριο καί στό ἅγιο Ποτήριο εἶναι τά ἐξωτερικά στοιχεῖα, τό κέλυφος γιά τήν ἀνθρώπινη πεπερασμένη λογική μας. Ὁ πυρῆνας, ἡ οὐσία, εἶναι ὁ Χριστός.

     Ἔτσι ἡ Θεία Κοινωνία μᾶς ἑνώνει μέ Αὐτόν τόν Κύριο, καί μετέχουμε στή θεία ζωή. Γινόμεθα χριστοφόροι καί σύσσωμοι Χριστοῦ καί ἐκ νέου λαμβάνουμε τήν αἰώνια ζωή ἀφοῦ ἑνωνόμεθα μέ τόν Αἰώνιο καί Ἀθάνατο Χριστό. Γι' αὐτό καί ὁ Μ. Βασίλειος συνιστᾶ «Τό μεταλαμβάνειν τοῦ ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, καλόν καί ἐπωφελές».

     Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ Χριστός, ἡ Πηγή τῆς Ζωῆς καί ὄχι τοῦ θανάτου, κανένας ἀπολύτως κίνδυνος μεταδόσεως ἀσθενειῶν δέν ὑπάρχει μέ τήν Θεία Μετάληψη.

     Ἄλλωστε, ποτέ κανείς ἀνά τούς αἰῶνες δέν ἔπαθε τό παραμικρό ἀπό τή Θεία Μετάληψη μέ τήν ἴδια λαβίδα, οὔτε λαϊκός οὔτε κληρικός. Πλεῖστες εἶναι μάλιστα οἱ μαρτυρίες τῶν κληρικῶν πού διηκόνησαν ἤ διακονοῦν στά νοσηλευτικά ἱδρύματα, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἔπαθαν τίποτα ἀπό μεταδοτική νόσο, τή στιγμή μάλιστα πού «καταλύουν» - ὅπως εἶναι γνωστό- ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στό Ἅγιο Ποτήριο μετά τή μετάληψη τῶν ἀσθενῶν ἀπό κάθε νόσημα, γλείφοντας στήν κυριολεξία τήν Ἁγία Λαβίδα καί καθαρίζοντας πλήρως τό Ἅγιο Ποτήριο.

Χριστιανοί μου,

     Ἡ θεία προτροπή εἶναι: «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε», καί ἡ θεία πρόσκληση:« Μετά φόβου Θεοῦ πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε»._

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email