Πασχάλιος Εγκύκλιος (2020) Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ 

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ' (2020) 

Ἀρ. Ἐγκ.: 5/2020

 

Πρός

Ἅπαντα τόν εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Μέσα σ' αὐτή τήν τόσο ταραγμένη ἐποχή μας καί εἰδικά μέ τήν φοβερή πανδημία τῆς λοιμώδους νόσου, τοῦ ἰοῦ τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID-19), πού ἐνέσκηψε στήν ἀνθρωπότητα, μέ δυσάρεστες συνέπειες, τήν ἀσθένεια, τόν πόνο καί αὐτό τόν θάνατο, ἔρχεται τό πανευφρόσυνο μήνυμα τοῦ κενοῦ τάφου, τό: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

     Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, ὅτι «ἠγέρθη (ὁ Κύριος), οὐκ ἐστιν ὧδε» (Μάρκ. ιστ', 6), πού εἶπε ὁ λευκοντυμμένος ἄγγελος στίς Μυροφόρες γυναῖκες, καθίσταται ὑπεράνω κάθε χρονικότητας, φθορᾶς, ἀνθρώπινων ἀδυναμιῶν καί δεινῶν. Βρίσκεται πέρα ἀπό τήν κακότητα, τήν σχετικότητα καί τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου.

     Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού γιορτάζουμε, ὡς πιστοί χριστιανοί, εἶναι ἡ νίκη τοῦ Θεανθρώπου στό θάνατο, στόν ἅδη, στόν «κοσμοκράτορα τοῦ κόσμου τούτου», τόν διάβολο. Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος θαυμάσια τό διακηρύττει: «Ποῦ σου, θάνατε τό κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος; Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες» (Κατηχητικός Λόγος).

     Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, ψάλλει πολύ χαρακτηριστικά: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν». Ὁ Ἀναστάς Κύριος, πράγματι, δωρίζει στήν ἀνθρωπότητα τήν χαρά, τήν εὐφροσύνη, τήν δυναμική τῆς αἰωνίου ζωῆς, τήν εἴσοδό μας στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τήν ἐπάνοδό μας στόν Παράδεισο.

     Λοιπόν, μή πτοούμεθα, μή δειλιάζουμε καί μή ἀποκάμωμε. Ὁ φόβος νά μή κυριαρχεῖ μέσα μας. «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. ιστ',33) μᾶς διαβεβαίωσε, ὁ ἴδιος ὁ Λυτρωτής, ὁ Ἀναστάς Κύριος. Τό ἐλπιδοφόρο καί θριαμβευτικό μήνυμα εἶναι παντοτινό:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’


Εκτύπωση   Email