ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Ἀρ. Ἐγκ.:  6/2020

 

 Πρός ἅπαντα

τόν εὐαγῆ Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Μετά τήν ἑορτήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας καθώρισε τήν σημερινή Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων. Δηλ. ἐρχόμεθα καί τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἁγίους, γνωστούς καί ἀγνώστους, ἄνδρες καί γυναῖκες καί μικρά ἀκόμη παιδιά.

     Πρόκειται γιά τήν κοινή μνήμη πάντων τῶν ἁγίων, τῶν Δικαίων, τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν, τῶν Ποιμένων, τῶν Διδασκάλων, τῶν Ἰσαποστόλων, τῶν Ὁσίων. Ὅλοι αὐτοί οἱ ἅγιοι ἀγωνίσθηκαν τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Πίστεως, εὐηρέστησαν τόν Θεόν, ὑπῆρξαν οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν βίον καί τά ἔργα τους ἐδόξασαν πραγματικά τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Καί πρό πάντων τῶν ἁγίων βέβαια τιμοῦμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Μαρίαν τήν ἀειπάρθενον, τήν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

     Ἀσφαλῶς θά ἔχετε προσέξει ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἱεροί Ναοί μας ἐσωτερικά ὁλόκληροι ἱστοροῦνται, δηλαδή ἁγιογραφοῦνται μέ ἁγίους. Αὐτό δηλώνει ὅτι στό ναό καί κατά τήν διάρκεια τῆς λατρείας μας δέν εἴμαστε μόνοι. Ἔχουμε δίπλα τούς ἁγίους καί μάλιστα ξεχωρίζουν ἀνάμεσα σ' αὐτούς οἱ ἅγιοι μάρτυρες. Γίνεται ἔτσι πραγματικότητα ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων» (Ἑβρ. 12,1) καί ἐμεῖς, ὅλοι μαζί, θριαμβεύουσα καί στρατευομένη Ἐκκλησία, ὑμνοῦμεν καί δοξολογοῦμεν τόν Θεόν. Τότε ὀφείλουμε καί νά λέγουμε: «Χαίρετε Προφητῶν ὁ σύλλογος... Χαίρετε Ἀποστόλων ὁ χορός... Χαίρετε Μαρτύρων ὁ δῆμος... Χαίρετε Πατέρων ὁ μελισσών». Οἱ ἅγιοι λοιπόν εἶναι ἀνάμεσά μας καί ἐνώπιόν μας.

     Αὐτή ἡ παρουσία τῶν ἁγίων μᾶς διδάσκει πολλά. Μᾶς ὑπενθυμίζει τόν βίο τους, τίς ἀρετές τους, τό μαρτύριό τους, τήν ὁσιότητά τους, τήν ἀγάπη τους πρός τόν Χριστό. Ἔτσι οἱ ἅγιοι γίνονται τά πρότυπά μας. Μᾶς δείχνουν τόν δρόμο πρός τήν ἁγιότητα πού εἶναι ὁ τελικός σκοπός τῆς ζωῆς ἑνός πιστοῦ καί συνειδητοῦ χριστιανοῦ κατά τόν βιβλικό λόγο: «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγώ ἅγιος εἰμί»(Ἐξοδ. 19,2).

     Νά τιμοῦμε, λοιπόν, μέ πολλή εὐλάβεια τούς ἁγίους μας. Νά μαθαίνουμε τόν βίο τους, νά ἔχουμε εἰκόνες τους στά σπίτια μας, νά ἀνεγείρουμε ναούς, καί νά τούς πανηγυρίζουμε ὡς φιλακόλουθοι καί φιλάγιοι, νά βαπτίζουμε τά παιδιά μας μέ ὀνόματα ἁγίων, πάντοτε νά τούς δοξάζουμε γιατί αὐτοί εἶναι ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Ἄν ὁ διάβολος δέν θέλει νά γίνουμε ἅγιοι, ἐμεῖς ὅμως μέ τήν βοήθεια τῶν ἁγίων μας θά νικήσουμε πνευματικά καί θά πετύχουμε τόν στόχο μας, θά φθάσουμε στό ἰδανικό μας καί θά φορέσουμε μία ἡμέρα τό φωτοστέφανο τῆς ἁγιότητος. Αὐτόν τόν ἀμαράντινον στέφανο πού δίδει ὁ Θεός. Μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου τό εὔχομαι σ' ὅλους σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

 


Εκτύπωση   Email