Μήνυμα Χριστουγέννων 2020 Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ'

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ Αὐτοῦ»

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία Ἐνανθρώπηση ἀποτελεῖ τό μέγιστο τῶν θαυμάτων πού ἔλαβαν χώρα στή παγκόσμια ἱστορία. Ὁ ἀρχαῖος κόσμος βρισκόταν σέ ἠθική παρακμή καί ὁ μύχιος πόθος γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τά δεσμά ἐκείνης τῆς ἀθλιότητας, ἦταν ἔντονος.

Ἔτσι, ὁ Ἐπουράνιος Θεός καί Πατέρας, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» ἔδωσε, κατά τήν ἐπιθυμία τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων, τό «χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον μυστήριον» πού φανερώθηκε «ἐν σαρκί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου».

Ἰδού, λοιπόν, «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ἦλθε ἡ «προσδοκία τῶν Ἐθνῶν», ὁ Θεός Λυτρωτής, ὁ Χριστός καί ἔφερε τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀλήθειας καί φώτισε «τοῖς ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου καθημένοις». Μ' αὐτήν, λοιπόν, τήν θεία συγκατάβασή Του, ὁ τεχθείς Σωτήρ ἐξαγιάζει καί θεώνει «τήν ἀνθρωπίνην φύσιν διά τῆς προσλήψεως˙ κατακρίνει ἐν Ἑαυτῷ τήν ἁμαρτίαν ἐπί τοῦ Σταυροῦ˙ νικᾶ τόν θάνατον διά τῆς Ἀναστάσεώς Του», ὡς λέγει ὁ Ἱερός Δαμασκηνός καί ὡς θά γράψει στόν περίφημο λόγο του «Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου», ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: «Αὐτός ἐνηνθρώπησε, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Γι' αὐτό καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀποκαλεῖ τήν ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ «Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν».

Ἀλλ' ἐνῶ, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκόμισε στούς ἀνθρώπους τήν μεγάλη αὐτή δωρεά καί χάρι, ὁ σύγχρονος κόσμος φαίνεται νά ζεῖ ἀλλοτριωμένος ἀπό τόν Σωτῆρα Χριστό, δέσμιος τῆς ἄρνησης καί τῆς ἀποϊεροποίησης. Μία πνευματική παρακμή καί ἀπανθρωπία ἐμφανίζεται στό προσκήνιο τῆς κοινωνίας μας.

Καθίσταται, λοιπόν, ἀναγκαία ἡ ἐπιστροφή μας, μέ πνεῦμα μετάνοιας, πρός τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον καί Θεόν καί Λυτρωτή καί Σωτῆρα. Καλούμεθα νά σπεύσουμε στή φάτνη, ὅπως ἔπραξαν οἱ ταπεινοί ποιμένες πρός συνάντηση καί προσκύνηση καί λατρεία καί προσφορά τῆς καρδιᾶς μας «ἵνα διά παντός ἐνοικήσῃ ἐν αὐτῇ ὁ Γεννηθείς Κύριος».

Τυγχάνει, δέ, ἀληθές, ὅτι τό χαρμόσυνο τοῦτο γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τό θεῖο μήνυμα διασαλπίζει ἐφέτος ἡ Φάτνη, ἐν μέσῳ κόσμου ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ταλαιπωρημένου ἀπό τίς δυσμενεῖς συνθῆκες τῆς λοιμώδους ἀσθενείας καί ἀπό τήν καταθλιπτική ἀπομόνωση τῶν ἀνθρώπων. Ὅμως, τό ἀγγελικό μήνυμα, ὅτι «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ», ὅτι γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἀποτελεῖ τήν μεγαλοπρεπῆ θύρα ἐξόδου ἀπό το βασανιστικό ἀδιέξοδο.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

σ' αὐτές τίς κρίσιμες καί δύσκολες ὧρες, ὡς μᾶς προτρέπει ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος: «Χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε».

Εἴθε, ὁ τεχθείς Βασιλεύς τῆς Ζωῆς, ὁ Χριστός, νά προσφέρει τήν Ζωοποιό Θεία Χάρι Του σ' ὅλους μας καί σ' ὅλη τήν οἰκουμένη καί νά εἶναι εἰρηνικόν καί αἴσιον καί μέ ὑγεία, τό νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, 2021.

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

 

 


Εκτύπωση   Email