Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' για το νέο έτος 2021

minimapro

Ἀγαπητοί μου,

Ἀνέτειλε ἕνα νέο ἔτος. Τό 2021. Καί ἴδετε, κατά τήν ἀρχήν κάθε ἔτους, πάμπολλες εὐχές ἀνταλλάσσονται μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, προφορικῶς καί γραπτῶς.

«Χρόνια Πολλά καί καλά» εὔχονται ὁ ἕνας τόν ἄλλο.

«Μέ ὑγεία καί εὐτυχία τό νέο ἔτος»

«Χαρούμενος ὁ καινούργιος χρόνος».

Ὅσον καί ἄν φαίνονται, τυπικές καί συνηθισμένες ὅλες αὐτές οἱ εὐχές, κρύβουν ἕνα βαθύ νόημα. Ἀποτελοῦν ἐκδήλωση τοῦ πανανθρώπινου πόθου γιά μιά καλύτερη καί μακρύτερη ζωή μέ ὑγεία καί χαρά. Ἀκριβῶς, γιατί ὁ Θεός ἔχει ἐμφυτεύσει μέσα στήν ἀνθρώπινη ψυχή τόν πόθο αὐτό. Καί εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι καί μέσα στήν Ἁγία Γραφή βλέπουμε θεόπνευστες προσωπικότητες νά ὁμιλοῦν γιά «μακρότητα ἡμερῶν», γιά πολλά χρόνια ζωῆς καί αὐτά νά τά χαρακτηρίζουν ὡς πολύτιμη δωρεά καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Μέ μία προϋπόθεση βέβαια, ὅτι αὐτά τά πολλά χρόνια, θά συνδέονται πρός τόν Θεόν, θά διανύονται σύμφωνα μέ τό θεῖο θέλημα, τίς ἅγιες ἐντολές Του. Γιατί πραγματική εἰρήνη καί γαλήνη ψυχῆς ὑπάρχει, ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει καί κυβερνᾶ ὁ Θεός.

Ἄλλως, χωρίς τό Θεό στή ζωή μας, τά χρόνια μας καθίστανται βασανιστικά, γεμᾶτα στενοχώρια, ἄγχος, θλίψη, ψυχική ταλαιπωρία.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ συνείδηση τῆς ἀγαθῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, ἀληθῶς μᾶς ἀναβιβάζει πνευματικά καί δέν αἰσθανόμεθα κενό μέσα μας καί πλήξη, ἀλλά πληρότητα ζωῆς, ἀνεξάντλητη δραστηριότητα μέ πλοῦτο καλῶν ἔργων. Ἡ ἐπιτέλεση αὐτή τῶν καλῶν ἔργων χαρίζει ἱκανοποίηση καί εἰρήνη στή καρδιά μας, κάμνει ὡραῖο καί ἐπιτυχημένο τόν βίο μας. Σπουδαιότατα εἶναι τά ἔργα ἀγάπης καί καλωσύνης, ἀμνησικακίας καί συγγνώμης, ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, εἰρήνης καί αὐταπαρνήσεως. Ὑπέροχες εἶναι οἱ δράσεις ἀρετῆς, ἀληθοῦς ἐπιστήμης, παιδείας καί πολιτισμοῦ. Πόσον ὡραῖον καί εὐεργετικόν γεγονός τυγχάνει ὁ ἐμπλουτισμός τῆς ζωῆς μας μέ τέτοια ἔργα! Αὐτά εἶναι τό κλειδί τῆς ἐσωτερικῆς χαρᾶς, ὁ καλύτερος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀξιοποιεῖται καί καλλύνεται καί ἀποκτᾶ τό ἀληθινό νόημά της ἡ ζωή.

*

Εἰδικότερα, τώρα μέ τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, θά ἤθελα ἀπό ἐδῶ, τό ἱστορικό Ἐπισκοπεῖο τῆς Μάνης, νά ἀπευθύνω θερμούς λόγους ἀγάπης καί τιμῆς καί πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς φιλτάτους Ἕλληνες ὁμογενεῖς, τούς Μανιάτες, πού βρίσκονται στήν Ἀμερική, Βόρειο καί Νότιο, στόν Καναδά, στήν Αὐστραλία, στήν Ἀφρική ἤ καί σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης, πάντως μακρυά ἀπό τά ἀδούλωτα καί ἡρωϊκά χώματα τῆς μάνας πατρίδας.

Νά γνωρίζετε, ἀγαπητοί μου, ὅτι μέ τήν σκέψη μου καί μέ τήν προσευχή μου ἔρχομαι κοντά σας. Αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι γιά σᾶς, γιατί ὅπου κι' ἄν βρίσκεσθε καί ἐργάζεσθε καί ἔχετε δημιουργήσει τήν οἰκογένειά σας, ἀγωνίζεσθε πιστά καί ἄοκνα γιά νά διατηρήσετε τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση μας, νά κρατήσετε ὑψηλά τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού διδαχθήκατε ἀπό τούς γεννήτορές σας. Ἔτσι σέ μιά ἐποχή παγκοσμιοποίησης καί πνευματικῆς παρακμῆς, σέ τόσο καιρούς χαλεπούς ἀπό πολλές ἀπόψεις, σεῖς, συνεχίσατε τήν ἀνοδική σας πορεία, μείνετε ἑδραῖοι στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί ἐξακολουθήσατε νά τιμᾶτε, τήν Μάνη, τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα μας. Ἔχετε ἀμέριστη τήν ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη μου. Ὁ Πανάγαθος Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς χαριτώνει στή ζωή καί τά ἔργα σας.

*

Ἀλλά τό ἔτος 2021, στό ὁποῖο εἰσήλθαμε, εἶναι καί ἔτος ἐπετειακό. Συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1821-2021) τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, κατά τήν ὁποία, μέ τό σύνθημα τῶν ἀγωνιστῶν, «διά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία» κατεκτήθη ἡ ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος μας. Στόν ἡρωϊκό αὐτό Ἀγῶνα συνέβαλε καί ἡ μάνα Ἐκκλησία μέ μία ὁλόκληρη χορεία Ἀρχιερέων, ἱερέων καί μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ κράτησαν ἐπί αἰῶνες ἀναμμένη τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης πρός τήν πατρίδα, πρόσφεραν καί αὐτό τό αἷμα τους πού πότισε τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας. Ὁλόκληρο τό 1821 ἦταν ἕνα θαῦμα.

Προβάλλει ἔτσι ἐπιτακτικό τό χρέος τῆς διατηρήσεως τῆς ἱστορικῆς μνήμης καί τῆς δημιουργικῆς ἀφοσιώσεώς μας στά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους μας.

*

Θά κλείσω τό μήνυμά μου αὐτό μέ τήν προφητική εὐχή καί συνάμα ἱκεσία τοῦ Προφητάνακτος καί Ψαλμωδοῦ: «Εὐλογῆσαι ἡμᾶς ὁ Θεός καί φοβηθήσονται αὐτόν πάντα τά πέρατα τῆς γῆς» (Ψ. 66',8).

Ἰδιαίτερα τώρα, στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, οἱ λόγοι αὐτοί ἁρμόζουν ὡς εὐχή, ὑπέρ ἑαυτῶν καί ἀλλήλων, ὑπέρ τῆς πατρίδος μας καί τοῦ κόσμου ὁλόκληρου. Ὁ Θεός, δηλαδή, νά μᾶς εὐλογεῖ καί νά μᾶς δίνει τίς πλούσιες δωρεές καί εὐεργεσίες τῆς ἀγαθότητός Του, τήν εἰρήνη, τήν ὑγεία, τήν ἀσφάλεια, τήν ἀγάπη. Νά μᾶς δίνει, ὄχι μόνον τά ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά καί τά πνευματικά, τά αἰώνια. Ἄς τόν παρακαλοῦμε ἀκόμη, νά φωτίζει τούς λαούς, νά ἔχουν φόβον Θεοῦ, δηλαδή σέβας καί ἐφαρμογή τῶν θείων ἐντολῶν Του.

«Εὐλογῆσαι ἡμᾶς ὁ Θεός»!

Ποιά ἄλλη, λοιπόν, καλύτερη εὐχή, νά σᾶς ἀπευθύνω, ἀγαπητοί μου, παρά τελικά, ὅλοι μας νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, τό 2021.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’

 


Εκτύπωση   Email